Статьи на кабардинском языке

БЖЭ ЗЭIУХАХЭМ Я МАХУЭ

115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм и цIэр зезыхьэ лъахэхутэ гупым и хэщIапIэм иджыблагъэ щыхьэщIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIищым я гъэсэнхэр. Бжэ зэIухахэм я махуэм ирихьэлIэу зэхэта зэIущIэхэр къызэрагъэпэщащ Урысейм и лъахэхутэхэм я зэщIэхъееныгъэм къыхилъхьа, «Жыджэрагъ зыхэлъ Iуэхухэр» зи фIэщыгъэ пэхуэщIэм теухуауэ.

ИТАЛИЕМ БЗЫЛЪХУГЪЭУ ИСЫМ ДАХАГЪЭКIЭ ЕФIЭКI АДЫГЭ А­НЭТ

Италием щыщ тхакIуэ,  да Винчи Леонардэ и тхы­дэмрэ лэжьыгъэм­кIэ щIэ­ныгъэлI нэхъыщхьэ Вечче Карлэ и Iэдакъэ къы­щIэкIа «Катеринэ и гуфIэкIэр: Леонардэ и анэ» романыр Налшык къалэ щагъэлэгъуащ мы махуэхэм.

«ТЕКIУЭНЫГЪЭМ И ДИКТАНТЫМ» ФЫХЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мэлы­жьы­хьым и 26-м IуэхущIапIэ 78-м щатхынущ Хэку зауэшхуэм теухуа «ТекIуэныгъэм и диктант» урысейпсо тхыдэ диктантыр. Ар теухуауэ щытынущ Ленинград къа­-лэр щхьэхуит къызэращIыжрэ илъэс 80 зэрырикъум, СССР-м и гъунапкъэхэм совет зауэлIхэр зэрикIам, зэуапIэм щыIа тхакIуэхэм ящыщу зи юбилейхэм, нэ­гъуэщIхэми. Iуэхур мы гъэм еханэу къы­зэрагъэпэщ.

ВИТЕБСК ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪЭГЪУЭНУЩ

Кавказым и уэрэджыIакIуэхэр хэтынущ Витебск щекIуэкIыну «Славянский базар в Витебске» лъэпкъыбэ макъамэ фестивалым. 

ХЪЫДЖЭБЗ МЭКЪУАУЭ

Адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным еш жыхуаIэр зымыщIэу яужь ита, Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Алий «Адэжь хъыбархэр» зыфIищу 2014 гъэм дунейм къытригъэхьа и тхылъым ит мы Iуэтэжыр жызыIэжар а хэгъэгум хыхьэ жылэхэу Зеикъуэ дэс Гундэхъу Исмэхьилрэ Хьэбэз щыпсэуа Даур Исмэхьилрэщ. 

УНАГЪУЭР - ЖЫЛАГЪУЭР ЗЭТЕЗЫIЫГЪЭЩ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ ­палатэм «Содружество» зыфIаща Iуэху­гъуэу иджыблагъэ щызэхашар теухуат 2024 гъэ екIуэкIыр Унагъуэм и илъэсу зэры­щы­тым. Зэхыхьэм щызэхуэсат республикэм и Жы­лагъуэ палатэм и къудамэхэу къалэ­хэмрэ районхэмрэ къыщызэрагъэпэщахэм я лIы­кIуэхэр. 

СОМ МЕЛУАНИТХУМ ЩIИГЪУ

Урысей МВД-м Лэскэн районым щиIэ къудамэм и гъуэгу-плъыр IэнатIэм и инспекторхэм профилактикэ Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыу, Чёрнэ Речкэ къуажэм пэгъунэгъуу щаубыдащ «Лэскэн мэзылъэ» IуэхущIапIэм и лэжьакIуэр. Абы шэч хуащI хабзэншагъэкIэ жыгхэр ириупщIыкIауэ. 

МАКЪАМЭМ ЗЭФIЭКI ЩЫЗИIЭХЭР

Зэпеуэхэр

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым щекIуэкIащ музыкэ литературэмкIэ «Юный музыковед» олимпиадэм и щIыналъэ Iыхьэр. Ар теухуауэ щытащ урыс композитор цIэрыIуэ Глинкэ М. И. къызэралъхурэ илъэс 220-рэ зэрырикъум. 

ИНТЕРНЕТ ХАБЗЭНШАГЪЭМ ЗЭГЪУСЭУ ПЭЩIОУВЭ

Каменномост (Къармэхьэблэ) дэт курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIащ сабийхэр щIэпхъаджащIэхэм ящыхъумэнымрэ интернет напэкIуэцIхэм гъэпцIагъэкIэ хабзэм къе­мызэгъ щрагъэлэжьыным пэщIэтынымрэ ятеухуа зэIущIэ.

ПЭРЫТ УВЫПIЭР АДЭКIИ ИIЫГЪЫНУЩ

Налшык къалэ и Музыкэ театрым щекIуэкIащ «ФIагъым и лъагапIэ-2024» фIэ­­щыгъэр зиIэ Япэ Кавказ-Ищхъэрэ конференц. Ар теухуауэ щытащ Урысей Фе­дерацэм медицинэ хуэ­Iу­хуэ­щIэхэр фIагъ пылъу икIи шынагъуэншагъэу къы­­щызэгъэпэ­щы­ным­кIэ лэжьыпхъэхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке