Статьи на кабардинском языке

НАЛШЫК И МЕЙ ХЬЭБЛЭР

КъБР-м и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ Моск­ва щыIущIащ ДОМ.РФ-м и уна­фэщI Мутко Виталий.

БАДЗЭУЭГЪУЭ МАЗЭР КЪЭСЫХУ

Бгы-лыжэ спортым дихьэххэм я зыгъэпсэху­гъуэ лъэхъэнэр щиухынур бадзэуэгъуэм и 3-м нэсыху ягъэIэпхъуащ. Апхуэдэ унафэ иджыблагъэ къыщащтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «Iуащхьэмахуэ» курортым. Мы щIымахуэ спорт лIэужьыгъуэм дихьэххэм папщIэ ­хаша Гарабаши-Мир гъуэгур ди къэралым и щIыпIэ нэхъ лъагэ дыдэхэм хеубыдэ.

ЭКОНОМИКЭР ЕФIЭКIУЭНУКЪЫМ, ХЬЭРЫЧЭТ IУЭХУМ ЗИМЫУЖЬМЭ

КъБР-м и Парламентым Экономикэ политикэмкIэ, зыужьы­ныгъэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ и комитетым и зэIущIэм иджы­благъэ щытепсэлъыхьащ республикэм хьэрычэт Iуэху мащIэмрэ курытымрэ зэрызыщаужьым.

Ди къуэш республикэхэм

IэнатIэр ирагъэфIакIуэ

КъэхутакIуэ цIэрыIуэм и Iэужьхэр

Тхыдэдж, археолог цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Адыгейм и институтым, КIэрашэ Тембот и цIэр зезыхьэм, и щIэныгъэ лэжьакIуэ пажэ ЛопащIэ Нурбий Гъэзиз и къуэр къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу. 

Зи IэнатIэм хуэпэжхэр

«ЦIыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ», - жеIэ псалъэжьым. Абы и щы­хьэтщ ди тхыгъэр зытедухуа щIалэ­хэм я лэжьыгъэр хьэлэлу зэрырахьэкIым я пщIэр лъагэ зэрищIыр, я щхьэр зэригъэлъапIэр. Зыпэрыт IэнатIэм къы-хуигъэув къалэныр нэгъэсауэ зэфIах «РОУЛД» ООО-м и лэжьакIуэхэу Тхьэгъэлэдж Iэ­ниуар, Къэшэж Арсен, ХьэцIыкIу Беслъэн, Зеленский Виктор сымэ.

Абу-Даби и тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ

Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм я къалащхьэ Абу-Даби щекIуэкIа 31-нэ дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ-жармыкIэм ирихьэлIащ Урысейм и тхакIуэхэр, зэдзэ­кIакIуэхэр. Къэралым икIа гупым хэтащ зи лъэпкъыбзэкIэ тхэ усакIуэхэу Къаныкъуэ Заринэ (Налшык), Га­лиуллин Рустем (Къэзан), Джалиловэ Айгюн (Мэхъэчкъалэ), Цуруев Шарип (Грозный) сыми.

Гъэмахуэм и пэщIэдзэм

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ депутатхэр и гъусэу щыIащ балигъ ныбжьым нэмысахэм я узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ «Нэмыс» республикэ IуэхущIапIэм.

Зэпымыууэ дыгъэпсу щрырет!

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ мэкъуауэгъуэм и 1-м Налшык къалэм гуфIэгъуэ, нэгузыужь зэ­хы­хьэхэр ще­кIуэкIащ. 

Жылагъуэр зэрыузыншэм и щыхьэт

Мэкъуауэгъуэм и 1-м, Сабийхэр ­хъумэным и дунейпсо махуэм, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым концерт щекIуэкIащ, «Къэ­бэрдей-Балъкъэр» КъТРК-мрэ­ «Добрая среда» сабий анимацэ студиемрэ зэдагъэзащIэ псапэ Iуэхур зэрырагъажьэрэ илъэс щри­къум ирихьэлIэу.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке