Статьи на кабардинском языке

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр. ЩIалэгъуалэ защIэу зэхэт мы гупым пIалъэ кIэщIым къриубыдэу яхузэфIэкIащ къалэдэсхэри, щIыналъэм щыпсэухэри, хьэщIэу къакIуэхэри Налшык зыгъэдахэмрэ щIэдахэмрэ ехьэлIа IуэхугъуэхэмкIэ къыдихьэхын.

ЦIЫХУБЭМ Я ГУМ ДЫХЬЭ АРТИСТЩ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

- Ахьмэд, актер IэщIагъэм иджы ущыхэгъэрей дыдэщ - дауэ ухуэкIуат абы, сыт щIэдзапIэ пхуэхъуар?

БАХЪЭРЫЗЕКIУЭМ И МАХУЭ

 Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

   Зыми емыщхь кхъухь цIыкIур къэзыгупсысауэ зи IэрыкIыу къалъытэр Франджым XVIII лIэщIыгъуэм щыпсэуа маркиз, топыдзэм и офицер, инженер IэщIагъэм езыр-езыру зыхуезыгъэсэжа Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббэщ.

ЖЭУАПЛЫНЫГЪЭР ЗЫХИЩIЭУ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ. Илъэс 30 ипэкIэ дохутыр IэщIагъэр къыхихауэ щытащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ Къумыкъу Анфисэ. Абы лъандэрэ щыщIегъуэжа зы махуи къыхуимыхуауэ зыхэт гупми зэIэзэхэми я деж и пщIэр щылъагэу жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ Iуэхур ирехьэкI.

«АРАБЕСК»-Р КЪОФЭ

Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ иджы­рей къафэхэмкIэ «Арабеск» сабий ансамблым и пшыхь.

ТАСС-М И КЪУДАМЭЩIЭ КЪЫЗЭIУАХ

Пятигорск лэжьэн щыщIидзащ «ТАСС Кавказ» щIыналъэ хъыба­р­егъащIэ центрым. Абы и хэщIапIэм щекIуэкIа зэIущIэ гуапэм хэтащ ­Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, ТАСС хъыбар­егъащIэ агентствэм и унафэщI Кондрашов Андрей.

ЕХАНЭ ЗЭХУЭСЫГЪУЭМ И ИУЖЬРЕЙ ЗЭIУЩIЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ба­дзэуэгъуэм и 9-м иригъэ­кIуэ­кIащ республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэм и еханэ зэ­хуэсыгъуэм и иужьрей зэIущIэр. Абы республикэ закону 8-м зэхъуэкIыныгъэхэр щы­халъ­хьащ, «Правительствэм ­хухах сыхьэтым» хыхьэу, дзэ Iуэху ­хэхам хэтхэмрэ абыхэм я уна­гъуэхэмрэ ират дэIэпы­къуныгъэм щытепсэлъыхьащ.

ЖУРНАЛИСТХЭР ЯГЪЭПАЖЭ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэм теухуауэ хъыбаре­гъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я тхыгъэ нэхъыфIхэр къыхэхынымкIэ зэ­хьэ­зэхуэм щытекIуахэр. Зэпеуэр КъБР-м и Парламентыр илъэс 30 зэрырикъуам и щIыхькIэ ирагъэкIуэкIащ.

КЪАЛЭ ЦIЫКIУ ЩIЭРАЩIЭ

Налшык къалэ администрацэм къегъэщIылIауэ мэлажьэ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтыр. Къалэр щIэращIэу щытыным кIэлъоплъ дизайнерхэр, сурэтыщIхэр, щэнхабзэм и лэжьа­кIуэхэр, архитекторхэр. «Платформа»-р унэтIыныгъэу щым тетщ: къалэм и теплъэр гъэдэхэным, туризмэм зегъэужьыным, щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ гулъытэ хуэщIыным. 

«НАХЪУЭ И ВЫ ЕГЪЭЗЫПIЭРИ» НЭГЪУЭЩIХЭРИ

 «Нахъуэ и вы егъэзыпIэ» щIыпIэм хъыбар хьэлэмэт иIэщ. Пасэ зэманым цIыхухэр зэрывэу щытар выщ. Махуэ псом зэрыва, зэрылэжьа вым жэщым зегъэгъэпсэхун, хэгъэпщын хуейт. ГурыIуэгъуэщ, ар хэти игъэхъуфу, хэти хигъэпщыфу зэрыщымытар, атIэ ар зыхузэфIэкIыр лIыгъэ зыхэлъ, къару зыбгъэдэлъ цIыху мышынэрт. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке