Статьи на кабардинском языке

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр. Ар теухуауэ  щытащ УФ-м и Президентым 2023 гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу зэригъэувам.

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

Еуэри, зы хьэндыркъуакъуэ псыпцIэ Iуфэм щыпсэурт. Махуэ гуэрым ар и унэм къыщIэкIри пкIэм-лъэурэ жыжьэIуэ IукIри, гъуэщащ. АдэкIэ кIуащ, мыдэкIэ кIуащ, гъуэгур  къыхуэцIыхужакъым. Абы хэту,  хъумпIэцIэдж гупым яхэувэри, мохэр и тхыцIэм тез къэхъуащ.

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу. Къэжэр щIэныгъэлIхэм къагупсысащ «бадгиркIэ» зэджэ, унэ кIуэцIым жьыр къыщезыхуэкI Iэмэпсымэр. Мис абы къытехъукIауэ жыпIэ хъунущ ди зэманым щыIэ хьэуар зыгъэщIыIэ Iэмэпсымэхэр.

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм. ЦIыхур дунейм къызэрытехьэрэ жэрдэмыр имыжагъуэу, зыпэрыт Iуэхум зыщебгъэукъуэдий хъуну лъэныкъуэхэр къилъыхъуэу, ар зэрыбэгъуэну Iэмалхэр зэпигъэувэу къокIуэкI. ЩыIэныгъэм и екIуэкIыкIэм теухуауэ хьэрычэт зиIэ цIыхум къыхилъхьэ гупсысэм псэуныгъэм зригъэузэщIыну, жылагъуэм и щыIэкIэм зригъэужьыну IэмалыфIхэр иIэщ.

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ
Пщыхьэщхьэшхэм ирихьэлIэу унагъуэр стIол кIыхьым къетIысэкIащ. Емызэшу гъэмахуэ махуэ хуабэм къэзыжыхьа сабийхэмрэ лэжьыгъэ хьэлъэм къыпэрыкIыжа адэмрэ IэфIу шхэуэ гъуэлъыжыну фIэкIа зыри хуейтэкъым. 
- Мамэ, хьэзыр хъурэ?!
- Мамэ, дапщэщ дыщыбгъэшхэнур?
А упщIэхэр къытригъэзэжурэ пщэфIапIэм щыкIэрахъуэрт.

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ. Тхыдэджхэм хуагъэфащэ ар илъэс мин 12-14-кIэ узэIэбэкIыжмэ, цIыхухэр щэкIуэнымрэ щыпэнымрэ къытекIыу щIым телэжьыхьын щыщIадзам хуэзэу. ЯпэщIыкIэ щIыр ирагъэщабэу яIар зи пэр папцIэ пхъэщ. ИужькIэ цIыхухэр егупсысащ апхуэдэ папцIэ зыбжанэ зэуIумэ нэхъ тыншу узэрырилэжьэфынур.

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щрагъэкIуэкI.

УАХЭР ЗЫЩIЭЗЫШЭЩ

 Къыщысынур дымыщIэми…

Хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэ щIэншэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.

Тхыдэ мыжыжьэм къызэрыхэщыжымкIэ, мащэ кIыфIхэр зэрыщыIэм хуэзыгъэфащэу, япэ дыдэу ятетхыхьауэ щытар физикэм и къудамэ телъыджэу «теорие относительности» зыфIащам зи акъыл тезыухуэфа щIэныгъэлI гъуэзэджэ Эйнштейн Альбертщ.

ТОХЪУТЭМЫЩ МУХЬЭМЭД И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

«2023 гъэм и мафIэсгъэункIыфI нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ щекIуэкIащ Май къалэм щыIэ МафIэс-къегъэлакIуэ часть №6-м и хэщIапIэм.

Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм и къудамэхэм я лэжьакIуэхэр.

 Зэпеуэр щекIуэкIым къалъытащ къэрэгъулхэм я унафэщIхэмрэ абыхэм я нэIэ щIэт гупхэм хэтхэмрэ я лэжьыгъэм зэрыхуэIэижьыр, я къарууфIагъэр.

ДЕРС ЩХЬЭПЭ

Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и «Эльбрус» СОБР-м и лэжьакIуэхэм Налшык къалэ дэт прогимназие №I-м и еджакIуэхэм  псалъэмакъ щхьэпэ драгъэкIуэкIащ Сабийхэр хъумэным и  дунейпсо махуэм ирихьэлIэу .

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке