Статьи на кабардинском языке

ЛИМФОМЭМ ЗЫЩЫФХЪУМЭ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ лъымрэ лимфэ системэмрэ лышхыр къызэреуэлIам и щыхьэт щытыкIэхэм.

И АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И ШЭРЫУАГЪЫР Я ГУМ ДОХЬЭ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал, муниципальнэ унафэхэр зэрызрагъакIуэр» къудамэм и бакалавриатымрэ щоджэ.

ПСЫ ЗЫЩIАГЪЭЛЪАДЭ ЩIЫХЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар мини 5,7-ри хэту. Къапщытэж лъэхъэнэм къриубыдэу, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэу а лэжьыгъэхэм хухахащ сом меларди 2,3-рэ.

ДАЛИ И ДАМЫГЪЭХЭР

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. Дали дихьэхыу иджу щытащ психоанализ щIэныгъэр. И лэжьыгъэхэм щIагъыбзэкIэ хигъэпщкIуэфырт езым къигупсыс дамыгъэ щхьэхуэхэр. Дали и сурэтхэм, псом хуэмыдэу и щхьэгъусэ Галэ къыщыгъэлъэгъуахэм, къыхэщ хабзэщ мелыIыч.

РЕСПУБЛИКЭМ И ХАБЗЭХЪУМЭХЭР ТОКIУЭ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ. Командэ 15 зыхэта зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и гупым. 

АДЫГЭ ЦIЫХУБЗЫМ И МАХУЭ

Иужьырейхэм мэкъуауэгъуэм и 23-р адыгэ цIыхубзым и махуэу жаIэ хъуащ. НэгъуэщIу, Сэтэней и махуэкIи йоджэ. Сэтэней жыхуаIэр нартхэм упщIэжэгъу яхуэхъурэ и IущагъкIэ Нартейм къыщащIэу хъищэхэм къыхэщ гуащэр аращ. Сэтэней гуащэрэ Сэтэней и махуэ жыхуаIэмрэ сыт зэхуаIуэху?

ЖЫЛАПХЪЭМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым жылапхъэ нартыхум и куэдагъым иужьрей илъэситхум тонн мини 3-кIэ хигъэхъуащ, ар процент 25-кIэ нэхъыбэщ яIэу щытам нэхърэ. Апхуэдэ хъыбар иджыблагъэ къитащ КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм. 

ЖЫГХЭР ХАСЭ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIV зэIущIэшхуэм и пэ къихуэу, ХьэтIохъущо­къуэм и жыг хадэм фокIадэм и 18-м къыщызэIуахащ «Зэныбжьэгъугъэм и лъэс лъа­гъуэр». 

АДЫГЭМ И ДУНЕЙР - ХЬЭРЫП ЭМИРАТ ЗЭГУЭТХЭМ

Адыгэхэр щыпсэу къэралхэм ящыщщ Хьэрып Эмират Зэгуэтхэр. Псори зэхэту ди лъэп­къэгъу унагъуэ минрэ ныкъуэ­рэ, цIыху миниплI хуэдиз, щопсэу а къэралым.

ЛИВИЕР ЖЬАПЩЭМ ЕХЬ

МГУ-м георграфиемкIэ и къудамэм и егъэджакIуэ Мухаметов Сергей зэрыжиIэмкIэ, Хиросимэ къыщыуа ядернэ лагъымыр секунд 20 къэскIэ къытригъэзэжурэ къэуам хуэбгъадэ хъунущ иджыблагъэ Ливием щыIа жьапщэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке