Статьи на кабардинском языке

АБЫХЭМ ДРОПАГЭ

Тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, журналист Къэзакъ Аслъэн тыдогъэпсэлъыхь Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэм теухуауэ адыгэхэм ящIапхъэм. 
- Аслъэн, ЛIыхъужьхэм я махуэр ягъэувын хуей щIэхъуам сыт и щхьэусыгъуэр?

МУIЭЕД И МЭЖДЖЫТЫР

Къаир къалэм дэт «МуIэед и мэжджытыр» Баб Зууэйлэ куэбжэм къыбгъэдэтщ. А зэманым яухуэ муслъымэн тхьэелъэIупIэхэм ещхьу, абы хэтт мэсхьэбиплIым щыхурагъаджэ мыдрисэрэ джумхьэ нэмэз щащIын мэжджытрэ. 

КАТАР КЪЫЩЫНА АДЫГЭ ЛЪЭУЖЬЫР

Ди газетым тетащ футболымкIэ дунейпсо чемпионатым, Катарым щекIуэкIым, Адыгэ Республикэм щыщ Бракъийхэ я унагъуэр зэрыщыIар. ТхьэмахуитI зекIуэр екIурэ-ещхьу къызэранэкIри, Хьэтыкъуей къуажэм къагъэзэжащ Ильясрэ ипхъухэмрэ. Ахэр къызэрырагъэжьэжамрэ Катарым адыгэу щыпсэур зэхуэсу джэгу зэрыхуащIамрэ къощ иужьрей видеохэм.

СЕЙИР ЭСЕПЛЕ ТУУДУРГЪАН ЧЕМПИОНАТ

Футболдан быйылгъы чемпионат тарыхда бек сейир эришиуледен бириди дерге боллукъбуз. Мында кёпле сакъламагъан эсеплени кёребиз. Бюгюнлюкню юсюнден айтханда, мен оюм этгенден, Англияны бла Нидерландыни командалары бла тенгшиликде 3 оюндан 7 очко алып, кеси къауумунда биринчи болуп орналгъан Мароккону командасыды. Хорватияны бла Белгияны келечилери андан иги да артдадыла.

ХУЭСАКЪЫУ ЯХЪУМЭ ХЬЭПШЫП

 ЩIэщыгъуэ тщыхъуащ зы Iэм IэрыкIыу адрейм IэщIыхьэу зы унагъуэм зэрахьэ хьэпшып лъапIэм - адыгэ фащэр зэрагъэдахэ бгырыпхым - теухуа хъыбарыр. Адыгэ щэнхабзэмкIэ «Адыгэ» фондымрэ «Каракан» телестудиемрэ я унафэщI Къущхьэ Оксанэ и унагъуэрщ а хабзэ дахэр къызыдекIуэкIыр.

«ЭЛБРУС» КУРОРТНУ АЙНЫТЫРГЪА - 15,2 МИЛЛИАРД СОМ

Къабарты-Малкъарда «Эльбрус» тау-лыжа курортну айнытыргъа инвестиция халда 2024 жылгъа дери 15,2 миллиард сом берилликди.  Ол санда  Azimut Hotels къонакъ юй эм уллу проектледен бириди.  Аны къурулушуна 900 миллион сом къоратыллыкъды эм кеси да толусунлай 2026 жылгъа битерге керекди.  Аны юсюнден бизге   РФ-ни Федерация Советини бюджет эм финанс рынокла жаны бла комитетини таматасыны орунбасары

ЗЭПЫЩIЭНЫГЪЭХЭР КЪАГЪЭЩIЭРЭЩIЭЖ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ Адыгэ щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щыхьэщIащ Абхъаз къэрал университетымрэ Абхъаз-адыгэ филологиемкIэ центру Анкваб Владимир и цIэр зезыхьэмрэ я лэжьакIуэхэр.

НАРТКОТИКХЭМ ЩАХЪУМЭ

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхалъхьэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкIа «Урысейм и сабийхэр-2022» профилактикэ Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэр. 

КЪЫХЭТХЫКIЫМ КЪРИКIУАХЭР НАIУЭ КЪАЩIЫНУЩ

ЩэкIуэгъуэм и 30-м ТАСС хъыбарегъащIэ IэнатIэм и пресс-центрым пресс-конференц щекIуэкIащ 2021 гъэм мэкъумэш IэнатIэм щекIуэкIа къыхэтхыкI цIыкIум (микропереписым) кърикIуахэм ятеу­хуауэ.

ПЦIЫУПСЫМ И ХЪЫБАР

ЦIыхум гущыкI зыхуищIа хьэлхэм язщ пцIы упсыныр. Пэжыр зи гъащIэ хабзэу щымыт цIыхум насыпыншагъэ зэрызэришалIэм езыми гу лъитэжыркъым. А Iущыгъэм и щапхъэщ дагъыстэн Iустазышхуэ Ацаев Сэхьид-ефэнды и IэдакъэщIэкI, «Бегъымбархэм ятеухуа хъыбархэр» тхылъым къитха, Хьисэ лъапIэм гъусэ хуэхъуа насыпыншэм къыщыщIар. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке