Статьи на кабардинском языке

МАЛКЭ ШЫ ЗАВОДЫР КЪЫЗЭРЫЗЭРАГЪЭПЭЩАР

XIX лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм Къэбэрдейм шыхъуэу 192-рэ ист. Шы куэд зезыхуэхэм хабжэрт полковник ХьэтIохъущокъуэ ХьэтIэхъущыкъуэ (300), Кушмэзокъуэ Кушмэзыкъуэ (200), Тыжь Пакъ (600), Тыжь Алий (500), подполковник Къэсейр (200), юнкер Шалборовымрэ и къуэшхэмрэ (1500), ХьэтIохъущокъуэ Бэчмырзэ (250), ХьэтIохъущокъуэ Исмэхьил (200), ХьэтIохъущокъуэ Темрыкъуэ (300), ТэукIэщ Цурэ (225).

НАРТ СОСРЫКЪУЭ КЪАХЭПЛЪЭУ

Налшык къалэ и ХьэтIохъущокъуэ хадэр и инагъкIи, и дахагъкIи къэралым и зыгъэпсэхупIэ нэхъ екIухэм хабжэ. Ди щIыналъэм дамыгъэ хуэхъуа щIыпIэ дахэхэм ящыщщ ар. ЗэхъуэкIыныгъэхэм я лъэхъэнэм ар дэхуэхауэ щытами, иужьрей илъэсхэм абы и теплъэр хэпщIыкIыу ефIэкIуэжащ.

ПАРТИЗАН ХУЕЙ

Кавказ Ищхъэрэ–КъухьэпIэ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ ирикIуэн зыфIэфIхэр я бжыгъэкIэ мыкуэдми, нэхъыщхьэр аракъым, атIэ апхуэдэ нэгузегъэужьыкIэм дихьэхахэр зэрыщыIэрщ.

УДЗ ГЪЭГЪА

Апхуэдизу уелIалIэу, уахуэнэхъуеиншэу си псэм и губгъуэм удз гъэгъа щхъуэкIэплъыкIэ къомыр щхьэи щыбгъэкIат, я къуэпси, я лъэдакъи, я жэпкъи, я купкъи зэрызэщIыгъуу къиптхъыжу нэгъуэщIым ахэр тыгъэ щахуэпщIыжынум?

ПСЭР ЗЫХУЭУСЭР

«Еханэ классым сыщIэсу, Къулъкъужын къуажэм и курыт еджапIэ № 4-м IэпщэрыбанэмкIэ гупжьей къыщызэIуахати, абы илъэскIэ сыхэтауэ, ещанэ школым пшынэ еуэным щыхуагъасэу зэхэсхат, - жеIэ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэ Мэремкъул Ибрэхьим. - Си къуэшхэу Жыгун Эдуардрэ Мэремкъул Ренатрэ абы кIуэрти, хъыбар къызагъэщIащ сэри я гъусэу сыкIуэну.

ТЫРКУМ ЩЫПСЭУ АБАЗЭМ КЪИЛЪХУА КЪЭБЭРДЕЙ ХЪЫДЖЭБЗЫР СЭРАЩ

Мы тхыгъэр зей Къудей Дилэк ныбжькIэ щIалэщ, къыщалъхуар Тыркуращ. Езым и къежьапIэхэр, и лъэпкъ къуэпсхэр къэзылъыхъуэж пщащэм и гур хегъэщI адыгэбзэр зэримыщIэм. Хэхэсу псэу адыгэхэм я натIэ хъуращи, зыхэс лъэпкъым я бзэр къащтэри, я анэдэлъхубзэр ящогъупщэж. Сыт хуэдэ Iэмал къагъуэтыфыну пIэрэ бзэм и кIапэлъапэхэр къаубыдыжын щхьэкIэ?

ЗЭКIУЖАХЭЩ

(Ущие зыхэлъ тхыгъэ)

Абы и кабинетым къыщыIуащ куэд щIауэ зэса телефон къеуэ макъыр. АбыкIэ мыплъэу, и Iэ ижьыр ишийри, трубкэр къытрихащ:

- СынодаIуэ.

- Си псэм хуэдэ, кхъыIэ, къакIуэ. Си Iуэхур щIагъуэкъым, сызэрыхъур сщIэркъым… КъакIуэ, псори пхузогъэгъу…

- «Пхузогъэгъу» жыпIа? Уэ пщIэуэ пIэрэ, дахэ цIыкIу, псомкIи къуаншэр уэрауэ зэрыщытыр?!

- Сэри?

УСАКIУЭШХУЭМРЭ СУРЭТЫЩIЫМРЭ

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын и фэеплъ унэ-музей Шэджэм къалэм щыIэм щагъэлъагъуэ сурэтыщI Рушевэ Надеждэ и лэжьыгъэхэр, ар къызэралъхурэ илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ.

СЫТКIИ ЩАПХЪЭЩ

Израилым ис адыгэхэр сыткIи щапхъэщ щыпсэу къэралым щызекIуэ хабзэхэм хуэпэжу зэрыщытымкIэ. Абыхэм Израилыр ефIэкIуэным хуащI хэлъхьэныгъэр мащIэкъым, апхуэдэуи ар бийм щыхъумэнымкIэ яIэ зэфIэкIри цIыкIукъым. Ар къыхагъэщ Израилым и къулыкъущIэхэм. Иджыпсту а къэралым зыхъумэжыныгъэмкIэ и дзэми, полицэми, шынагъуэншагъэмкIэ къулыкъущIапIэми щыIэхэм я процент 95-р адыгэ цIыхухъухэращ.

КЪАЛЭКУМ ИТ «БЭЗЭР ЩХЪУАНТIЭР»

Налшык Горький Максим и цIэр зезыхьэ и жыг хадэм пэмыжыжьэу иIэ, къалэкум хуэзэ «бэзэр щхъуантIэр» къалэдэсхэми зыплъыхьакIуэхэми фIыуэ яцIыху.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке