Статьи на кабардинском языке

ЖУРНАЛЫЩIЭМ ТЕУХУАУЭ

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм утыку къыщрахьащ ди республикэм къыщыдагъэкIа «ЛИффТ» литературнэ журналыщIэр. Ар лъэпкъ куэд къызэщIэзыубыдэ проектым и Iыхьэщ, Евразием и лъэпкъхэм я щэнхабзэм зегъэужьынымкIэ фондым и жэрдэмкIэ яублауэ. 

ЩIЭБЛЭР УЗЫНШЭМЭ, КЪЭКIУЭНУМИ УЗЫЩЕГЪЭГУГЪ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Гинекологхэмрэ гъэундэрэщхъуакIуэхэмрэ (анестезиологхэмрэ) я кавказпсо зэгухьэныгъэм и щIэныгъэ-егъэджэныгъэ зэхуэсыр иджыблагъэ щекIуэкIащ.

«ГУ ЩIЭРАЩIЭХЭР» ЗЫГЪЭЩIЭРАЩIЭ

Бзылъхугъэм Iуэху куэд зэдехь: унагъуэ, лэжьыгъэ, щIэныгъэ, IэщIагъэ, бын.  Ар апхуэдэу къигъэщIащи, Iуэхуу и пщэ дэлъыр гъэщIэгъуэныщэу зэдехьыф, зыкIэлъегъэкIуэф, псоми нос, зыри гулъытэншэ имыщIу. Къарууншэ къарууфIэ, жыпIэнурамэ.

АДЫГЭШЫМ И ДЭФТЭРХЭР ЗЫХУЕЙ ХУАГЪАЗЭ

 Шы гъэхъунымкIэ урысейпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым хабзэкIэ иIыгъ интернет хэщIапIэм адыгэшым теухуа напэкIуэцI щхьэхуэ къыщызэIуахащ.

МЫIЭРЫСЭ ХУЩХЪУЭХЭР

Ди хьэблэ дэсащ щIалэ цIыкIуитI: Къумыкъу Болэрэ Шагъыр Мышэрэ. Ахэр зэныбжьэгъуфIт, зы махуэ зэхуэмызамэ, зэхуэзэшу. Болэ Iэпсыгъуэлъэпсыгъуэт, нэбжьыц кIырт, Iупэ Iувт. Мышэ нэхъ зэIэщIэлът, и Iэ-и-лъэхэр инт, езыр къарууфIэт. НыбжькIи зэрагъэхь щыIэтэкъым, тIури зыгъэшкIэт, мазэ бжыгъэкIэ Мышэ нэхъыжьу. Илъэс пщыкIутI-пщыкIущым итхэу арати, я джэгугъуэт, бзаджэгъуэт.

МАЩIЭРИ КУЭДУ КЪЫЗЫЩЫХЪУХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ – еджапIэм и къудамэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщ икIи лъэныкъуэ куэдкIэ ныбжьыщIэу къалъытэ химиемрэ биологиемкIэ институтым и махуэщIыр Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

ХЭКУ ЗАУЭШХУЭМРЭ ЛЪЭПКЪ ТХЫДЭМРЭ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Хэку зауэшхуэр лъэпкъхэм я тхыдэм къызэрыхэнар» зи фIэщыгъэ тхыгъэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я гъэфIэжыр иджыблагъэ Iэтауэ щрагъэкIуэкIащ.

«АШЭМЭЗ И БЖЬАМИЙМ» КЪАХУОДЖЭ

Республикэм и Сабий библиотекэ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэм щрагъэкIуэкIащ «Нарт хъыбархэр» пшыхьыр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси I00 зэрырикъум хуагъэхьэзырар.

ЗЫХУЕЙ ПСОМКIИ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩАУЭ

Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщыным, а лъэхъэнэр цIыкIухэм нэгузыужьу, гукъинэжу ирахьэкIыным къэрал гулъытэ егъуэт. Гъэмахуэр зэрыщIидзэрэ нобэ махуэ еплIанэу арами, Къэбэрдей-Балъкъэрым и санаторэхэмрэ сабий лагерхэмрэ хуэхьэзырщ ныбжьыщIэхэм абыхэм зыщрагъэгъэпсэхуну, я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэну.

ДУНЕЙПСО ПСЫДЗЭР КАВКАЗЫМ

Пасэрей зэманым мы щIылъэм щекIуэкIа къэхъукIащIэхэм теухуа къэхутэныгъэхэр щIэныгъэм ди пащхьэ къыщрилъхьэм деж, ар фIэщ щIыгъуейуэ, телъыджэ гуэру къытщохъу. Апхуэдэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ, псалъэм папщIэ, цIыхур бгырыс зыщIа, Кавказыр зылъэсауэ щыта псыдзэшхуэр. Ар щыIащ илъэс мини 7,5-кIэ узэIэбэкIыжмэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке