Статьи на балкарском языке

ЧЮЕЛДИНИ ЮСЮНДЕН ЖЫР ЭМ ТАУРУХ

Халкъ жырлада бизни миллет эсибиз сакъланады. Адам уллу жашап келген мингле бла саналгъан заманда ёмюрлюк болгъан затла – адамлыкъ, кертичилик, хатерлик, сюймеклик, ийнаныу…– аланы бизге жууукъ этедиле.

ТОК КЪЫРКЪЫЛГЪАН ЖЕРЛЕДЕ ИШ КЪАЗАУАТДЫ

Бу кюнледе республикада иги да сууукъ болгъанды. Хауаны температурасы артыкъ энишге тюшмегенликге, мылылыкъ бла желле сууукълукъну бек сездиредиле. Кёп жерледе жолланы буз басханды, талай районлада электрокюч ызланы чыпынлары аугъандыла, чыбыкълары да юзюлюп тюшгендиле.

ЗАКОННУ ОНГЛАРЫ БЛА ХАЙЫРЛАННГАНЛАНЫ ТИЗМЕСИ КЕНГЕРТИЛГЕНДИ

Мобилизация бла аскерге чакъырылгъан бизнесменлеге болушлукъну мадарлары хазырланнгандыла.  Ол санда алагъа ачылгъан  сюд дауну эм приставла хазырлагъан толтуруу бегимлени кючлери тохтатыладыла.

БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯЛАНЫ ЖАНГЫРТАДЫЛА

Бу кюнледе «Билим бериуню айнытыу» эм «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программалагъа кёре, Прохладна районда билим бериу учреждениялагъа тынгылы ремонт этиледи. 

ПОДСТАНЦИЯ ТАНГ КЕСЕК АДАМНЫ ТОК БЛА ЖАЛЧЫТАДЫ

Кёп болмай Нальчикде токчула онбеш минг адамны, ол санда онеки чакълы   социал объектни ток бла жалчытхан "СКЭП" подстанцияны жангыртып башлагъандыла.  Тийишли ишлеге 60 миллион сом чакълы къоратыллыкъды. Аны юсюнден бизге "Россети Северный Кавказ" биригиуню пресс-службасындан билдиргендиле.

ГРИПП КЕЛЕ ТУРАДЫ!ХАЗЫРМЫСЫЗ?

Гриппни вирусу эрттегилиди эмда бек хаталыды. Ол хар жылдан тюрленнгенлей турады. Аны себепли андан къорууланыргъа къыйын бола барады. Быйыл а аны къаллайы жайыллыкъды, анга къалай тюберге керекди? Ол эмда башха соруулагъа терапевт врач Людмила Цыбалова жууапла береди.

МАГЪАНАЛЫ ЖУМУШНУ БОЛЖАЛГЪА САЛМАЙЫКЪ!

Хурметли жамауат!

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;

Сиз ёз халкъыгъызны адамы болгъаныгъызны дайым сезгенлей турургъа сюе эсегиз;

ЗЫБЫР КЪАЛГЪАН-КЪУЛГЪАНЛАНЫ ЖАРАШДЫРЛЫКЪДЫЛА

Къабарты-Малкъарда жуууукъ заманда коммунал зыбыр къалгъан-къулгъанланы   жарашдыргъан комплексли предприятие ишлер муратлыдыла. Аны къурулушуна юч миллиард сомдан аслам къоратыллыкъды.

ХАЙЫРЛАНЫЛГЪАН ТОК ЮЧЮН ТЁЛЕРГЕ АШЫКЪМАЙДЫЛА

Къабарты-Малкъарда жашау журт-коммунал мюлк предприятияла хайырланылгъан ток ючюн «Россети Северный Кавказ» биригиуге бир миллиард сомгъа жууукъ берликлери барды. Ол санда быйыл аланы борчлары 330 миллион сомгъа кёбейгенди.

БИР АРБА ЖЮК БИЧЕН

Бу  иш урушну аллында жыллада тау эллерибизден биринде болгъанды. Махмут деген бир абадан киши, элден узакъ болмай, гатлешде бир гебен бичен  ишлейди. Гебен  дегенде да,  эки атлы арбагъа иги жюк болурча. Мал кирмезча, тёгерегине чалман этип, иги бегитеди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке