Статьи на балкарском языке

МИЛЛЕТ АШЛАНЫ УСТАСЫ

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.

ЖАШ ТЁЛЮНЮ АЙНЫУУНА КЪАЙГЪЫРА

Жангы Битеуроссей биригиуле, къымылдаула да жылдан-жылгъа школ эм башха билим бериу учреждениялада бек магъаналы жерни аладыла. Элбрус муниципал районда хал къалай болгъаныны юсюнден районда Билим бериу управленияны жаш тёлю политика жаны бла специалисти Атмырзаланы Алиса билдиреди:

ОРАМ ТАПЛАНДЫРЫЛГЪАНДЫ

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъар 
Республиканы Башчысы К.В.Коковну Ата журтну 
къоруулаучусуну кюню бла алгъышлауу

«Тренер не жаны бла да юлгю кёргюзтюрге тийишлиди»

Спортчу, къарыулу-кючлю болуп, эришиуледе хорларына эм уллу къыйын тренер салады. Хар майдал аланы экисини да ишлерини эсебиди. Сабийлени, абаданланы да жарау этдирген инсан кеси да кёп жаны бла айныгъан, билимли, фахмулу болургъа тийишлиди.

Журналистни эсгергендиле

Орта кюн «Нальчик» спорт арада аскер къол тутушуудан Миллет гвардияны аскерлерини арасында Россейни чемпионаты башланнганды. Анга битеу федерал округланы келечилери къатышадыла. Эришиу тамата лейтенант эм журналист Анатолий Ягодинни хурметине жораланнганды. 

Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды. Байрым кюнню ингирине 29 команда усталыкъларын кёргюзтюп бошагъан эдиле.  

ЧЕГЕМ АУУЗНУ БУРУННГУ ЭЛЛЕРИ

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды. Аланы бир къауумуну юсюнден биология илмуланы кандидаты Жаубермезланы Мурат архивле бла ишлеп, сейир затла жыйышдыргъанды. Аны ол иш бла шагъырей этейик.

ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди. Къабарты-Малкъарда уа жыл сайын ала 150 гектаргъа  кенгере  барадыла.

АШЫБЫЗГЪА КЁРЕ-САУЛУГЪУБУЗ ДА

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке