Статьи на балкарском языке

КЪЫЛКЪЫЛЫЛАНЫ ОРУРГЪА ХАЗЫРДЫЛА

Къабарты-Малкъарны мюлклеринде къылкъылыланы орургъа хазырланадыла: энчи техника чырмаусуз ишлерча, ишчиле да жетерча мадарла этилгендиле. Мирзеу сакъланырыкъ жерле, элеваторла, ётмек биширген предприятияла эм башха объектле да  жангы тирликни алып тебирерча халгъа келтириледиле.  

 

СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ОНГ КЪУРАЛЛЫКЪДЫ

«Эллени хар жаны бла айнытыу» программагъа кёре, бу кюнледе Шалушкада кёп функциялы спорт комплекс бла топ ойнаучу майдан ишлене турадыла.

ТАЗА СУУЛА – ЖАШАУНУ ТУТУРУГЪУ

Жай иссиледе сууну хайырланыу эки, юч кереге кёп болуучуду. Аны бла байламлы кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле. Бу сорууну магъаналыгъын ангылай, Роспотребнадзорну пресс-службасы жарашдыргъан билдириу бла сайтны окъуучуларын шагъырей этебиз.

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады. Кеси студия ачып, гитчелени, абаданланы да бу хунерге юйретген къызыбыз Бабаланы Индирады.

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла. Алагъа республиканы жер-жерлеринден он къауум къатышханды. 

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол. Кимибиз агъын сюебиз, бшхаларыбыз а шоколад, наныкъ къошулуп жарашдырылгъанын.

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды. Ушакъны кезиуюнде эки жанлы бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле.

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады. Алгъаракъдан да «Алтын сыбызгъы» эришиуню башланнганын билдирип, таулу эллени школларындан сабийле чыгъармаларын, ташдан ишленнген суратланы, кийизден бичилген ишлерин келтиргендиле.

БИР ТИЛЕКГЕ БЛА ТАРЫГЪЫУГЪА ЭС БУРУЛМАЙ КЪАЛМАЙДЫ

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) озгъан ыйыкъда алты жюзден артыкъ соруугъа къарагъанды. Аланы асламысы «Telegram», «Одноклассники, «ВКонтакте» социал сетьледе туура этилген тилекледен бла тарыгъыуладан «Инцидент менеджмент» системаны амалы бла сайланнгандыла.

БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАЗЧА

Кёп болмай Ростов областьны Шахты шахарындан альпинистле Уллу Хорламны 80-жыллыгъына жоралап, Минги тауну башында Ата журт урушда жоюлгъанлагъа эсгертме салгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке