Статьи на кабардинском языке

ДИ КУЭДЩ ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ ДЫХУЭЗЫШЭНУ IЭМАЛЫЩIЭХЭР

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ, мэкъуауэгъуэм и 17-м, къыщып­сэлъащ Санкт-Петербург къалэм щекIуэкI Дунейпсо экономикэ зэхуэсым (ПМЭФ) и пленарнэ сессием. Мэкъуагъуэм и 15 лъандэрэ лажьэ форумым и утыку кърахьащ дунейпсо экономикэ щытыкIэм, абы и лъэныкъуэкIэ къэралхэм ­ягъуэт зыужьыныгъэмрэ ахэр зрихьэлIэ лъэпощхьэпохэмрэ ятеухуа псалъэмакъ щхьэпэхэр, Iуэху еплъыкIэхэр.

УЭРЭ СЭРЭ

Узбекистаным къыщыхъуа нысашэ хъыбарым дунейр къызэхикIухьри, Кавказми къэсащ. ЩIали хъыджэбзи, жьыи щIэи я нэгу щIэкIам я щхьэфэцыр игъэтэджащ жыпIэныр мащIэщ, апхуэдизкIэ къигъэгубжьащи. 

ХЭХЪУЭМРЭ ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ

«ГъэрыпIэ зэрихуар къыфIэмыIуэхуу,

Бгырысхэм я щэнхабзэм ар кIэлъыплъырт…», - Пушкин Александр.

Адыгэхэр сыт хуэдизу зэпIэзэрыту, хьэлкIэ зэтеубыдарэ, ткIийуэ щымытами, хуабагъэшхуэ яхэлъу сабийхэм ящхьэщытт. Сабийм, хэхъуэм ехьэлIауэ щыIа хабзэхэм уриплъэжмэ, къыбгурыIуэнущ ар.

АЛЬПИНИСТХЭР IУАЩХЬЭМАХУЭ ДЭКIЫНУЩ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси I00 зэрырикъум и щIыхькIэ, мы гъэм и шыщхьэуIум Урысейм и щIыналъэхэм щыщ альпинисти I00 Iуащхьэмахуэ дэкIынущ, «Эльбрусиада-I022» проектым хыхьэу. Ар къызэригъэпэщащ Урысейм альпинизмымкIэ и Федерацэм, КъБР-м и Правительствэр и дэIэпыкъуэгъуу.

ДИ ХЭКУЭГЪУ ЦIЭРЫIУЭ

Санкт-Петербург живописымкIэ, скульптурэмрэ архитектурэмкIэ Репиным и цIэр зезыхьэ и Академием щагъэлъэгъуащ.ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием хэт, Санкт-Петербург щыпсэу икIи щылажьэ СэвкIуий Хьэмид «Маккавейские войны» зыфIища и лэжьыгъэхэр. 

НЭЧЫХЬ

«ФIы лъагъуныгъэр псэм и лъащIэщ», - Лермонтов Михаил.
Нэчыхьытхыр адыгэхэм я махуэшхуэ лъапIэт. Нэхъыбэм ныбжьыщIэхэр я зэгурыIуэныгъэкIэ, я фIэфIыныгъэкIэ я насыпыр зэпащIэрт. 
Пщащэмрэ щIалэмрэ хьэгъуэлIыгъуэм, адыгэ илъэсыщIэм, гуфIэгъуэ махуэхэм щызэрыцIыхурт. 

НАЛШЫК ДЫГЪЭIЭПХЪУЭЖ

КIэ зимыIэ хъыбархэм зыщIыпIэ щытекIуахэр, япэ увыпIэ къэзыхьахэр, зи цIэр хуабжьу Iуахэр къахэтпхъуэтыкI щхьэкIэ, гъащIэм и IэфIыр зыхъумэр пщIэи щIыхьи мылъыхъуэу, и напэм къыжриIэр зыщIэхэрщ. Налшык теухуа гукъыдэж дахэ къызэрыхэщым дригъэхъуапсэри, жытIэр уи фIэщ зыщI зы къэхъукъащIэ адыгэбзэм къэдгъэIэпхъуащ ди щIэджыкIакIуэхэм папщIэ. 

БЕРДЫМУХАМЕДОВ СЕРДАР МЭЗКУУ ЩЫХЬЭЩIАЩ

Мэкъуауэгъуэм и 11-м Мэзкуу къэкIуащ Тыркумэным и президентыщIэ Бердымухамедов Сердар. 
 «Урысеймрэ Тыркумэнымрэ я зэхуаку дэлъ зэхущытыкIэр къэкIуэну зэманым хуэгъэпсащ», - жиIащ Путин Владимир Бердымухамедовым щыхуэза зэIущIэм. ПрезидентитIым Iэ традзащ Урысеймрэ Тыркумэн республикэмрэ я зэхущытыкIэр нэхъ кууж щIыным теухуа декларацэм. 

ДИ ЩIЫПIЭХЭР ФIЫУЭ ТЦIЫХУРЭ?!

Хьэлэмэтыр матэм илъщ, гъэщIэгъуэныр гъуанэм исщ, жытIэу щытащ дыщысабийм щыгъуэ. А псалъэхэм къарыкIыр и кIэм нэсу къыщыбгурыIуэр хьэлэмэтым е гъэщIэгъуэным урихьэлIа иужьщ, дауи. Матэм илъыр къипхыфынущ, и лъащIэми улъэIэсыфынущ, ауэ гъуанэм лъабжьэ имыIэнкIи хъунущ… 

ДАГЪЫСТЭНЫР ИДЖЫ КЪАПОПЛЪЭ

«Кизиловкэ» сабий зыгъэпсэхупIэ лагерым щекIуэ­кIащ сабийхэмрэ еджапIэхэм щIэс щIалэгъуалэмрэ я ­республикэпсо зэхьэзэхуэ.  Ар къызэрагъэпэщащ «Шы-на­гъуэншагъэм и школ» уры­сейпсо сабий-ныбжьыщIэ жы­­лагъуэ зэщIэхъееныгъэм и программэм ипкъ иткIэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке