Статьи на кабардинском языке

ЛАСИЦКЕНЕ ТЕКIУЭНЫГЪЭКIЭ КЪЫЩIЕДЗЭ

Метревели Слава и цIэр зрихьэу Сочэ дэт стадионым щекIуэкIащ атлетикэ псынщIэмкIэ Урысейм и командэ чемпионат. Абы хэтащ лъагэу дэлъеинымкIэ олимп чемпион Ласицкене Марие.

ЕтIуанэ бгъэдыхьэгъуэм сантиметри 194-рэ хъу лъагапIэр къызэзынэкIыу пашэныгъэр зыубыда спортсменкэ цIэрыIуэр пэрыхьащ сантиметр 20I-м. АрщхьэкIэ лъэхъэнэм и ехъулIэныгъэ нэхъыфIым ар зэкIэ щхьэпрылъыфакъым.  

ПУШКИН И ФЭЕПЛЪ ПШЫХЬ

Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 223-рэ зэрырикъум теухуауэ КъБКъУ-м щекIуэкIащ «Сэ Пушкин фIыуэ солъагъу» литературэ еджэныгъэхэр.

ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ щIэныгъэ библиотекэм и лэжьакIуэ Буран Мадинэ.

ДЗЫХЬМЫЩIЫМ И ФЭЕПЛЪ ЗЭХЬЭЗЭХУЭ

Налшык щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт «Гладиатор» универсальнэ спорт комплексым и алэрыбгъухэм щызэбэна зи ныбжьыр илъэс 24-м нэблагъэ спортсменхэм я зэIущIэхэр фэеплъ хуащIащ ДзыхьмыщI Мухьэмэд.

ДИ ЩIАЛЭХЭР КЪЫХОЖАНЫКI

Накъыгъэм и 31-м къыщыщIэдзауэ мэкъуауэгъуэм и 6 пщIондэ Коми Республикэм щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа зи ныбжьыр илъэс 15 - 23-м ит спортсмен ныбжьыщIэ 250-м щIигъу.

ТХЫЛЪ ГЪЭЛЪЭГЪУЭНЫГЪЭ

Москва и Ут Плъыжьым къыщызэIуахащ 8-нэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. Ди республикэм и лIыкIуэу абы ирагъэблэгъащ лъахэхутэ, зи тхылъ тедзапIэ зиIэж  Котляровхэ Викторрэ Мариерэ, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, «Жан» зэгухьэныгъэм и унафэщI, усакIуэ, журналист Къаныкъуэ Заринэ.

ЛЪЭПКЪ КЪАФЭХЭМ ЯЩЫЩ

Нысашэ-ХьэкIуашэ: егъэлеяуэ хьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. Ар зэхашэн щхьэкIэ зы тхьэмахуэ и пэкIэ хъыбарыр зэбграгъэкI. Абы Iэгъуэблагъэм щыIэ къуажэхэм дэсхэри ирагъэблагъэ. КъэкIуа псори зы джэгушхуэм зэдыхэтщ.

ДУНЕЙПСО ТХЫЛЪ ГЪЭЛЪЭГЪУЭНЫГЪЭ

Хьэрып Эмиратхэм  я къалащхьэ  Абу-Даби   щекIуэкIа дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм ди республикэм и лIыкIуэу хэтащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, «Жан» зэгухьэныгъэм и унафэщI, усакIуэ, журналист Къаныкъуэ Заринэ.

САБИЙХЭМ Я НЭКIЭ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Тка­ченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм бэрэжьейм къыщызэ­Iуахащ «Дунейр сабийхэм я нэ­кIэ» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэ­гъуэ­ныгъэ-зэпеуэ. КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, су­рэтыщI цIэрыIуэ Ткаченкэ Анд­рей и цIэкIэ зэхашэ а Iуэху дахэр илъэс пщыкIуплI хъуауэ ди щIыналъэм щрагъэкIуэкI.

ДЕПУТАТЫМ КЪЫБГЪЭДЭКI ГУАПАГЪЭ

Мэкъуауэгъуэм и 1-м, Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм, къыщыщIэдзауэ ди щIыналъэм щокIуэкI IуэхуфI куэд. ­НыбжьыщIэхэм я гъэмахуэ зы­гъэп­сэхугъуэми зэрыщIидзар къэп­лъытэмэ, цIыкIухэм я нэгу зебгъэужьыну, я гур хэбгъэ­хъуэну мы зэманым и чэзу дыдэщ, псапэшхуи зыпылъщ. Апхуэдэ гулъытэ дахэ щIэблэм яхуи­щIащ УФ-м и Къэрал ­Дум­эм и депутат Быф Анатолэ.

ЗИ ПЛЪАПIЭХЭР НАХУАПIЭ ХЪУАХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­-пуб­ликэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ ­Казбек мэкъуауэгъуэм и 2-м Моск­ва щахуэзащ сабийхэмрэ ­ныбжьыщIэхэмрэ я «Большая ­пе­ремена» урысейпсо фес­ти­валым ди щIыналъэм и цIэкIэ мы махуэхэм хэт егъэджа­кIуэ­хэмрэ школакIуэхэмрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке