НЭХЪЫФIХЭМ ХАБЖЭ

Дунейпсо IэщIагъэлIхэри къыхашэу, Моск-ва щекIуэкIащ Неврологхэм я етIуанэ конгресс. Абы и утыку къыщрахьащ щхьэ куцIым щызекIуэ лъым игъуэта сэкъатым еIэзэнымкIэ лэжьыгъэм и пIалъэ нэхъыфI къэзыгъэлъэгъуахэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр. ­Урысейм и щIыналъэхэу ехъулIэныгъэ зиIэу къалъытахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрри. 

А унэтIыныгъэм IэнатIэр зэрехъулIэм теу­хуауэ конгрессым къыщыпсэлъащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм­ ­штатым хэмыт и невролог-IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Улымбащ Эммэ. Абы къызэхуэсахэр щи­гъэгъуэзащ узыфэм пэщIэтынымкIэ респуб­ликэм и медицинэ IэщIагъэлIхэм лэжьыгъэр зэрырагъэкIуэкIым, Iуэхум ехъулIэнымкIэ IэнатIэм щытыкIэ псори зэпэщу къызэрыхузэрагъэпэщым.
2023 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм ятепщIыхьмэ, инсультым илIыкIхэм я бжыгъэр процент 14,6-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ, ар «Гу-лъынтхуэ узыфэхэм япэщIэтын» къэрал программэм къыщыгъэлъэгъуам нэхърэ (процент 16,4%-кIэ) нэхъ мащIэщ.
Апхуэдэ ехъулIэныгъэхэр зыIэрагъэхьащ Iэ­натIэм и лэжьыгъэр тэмэму зэрызэтраухуэфам и фIыгъэкIэ: узыр и чэзум къызэрахутэ­фымкIэ, амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щыт сымаджэр хущхъуэкIэ къызэрызэрагъэпэ­щымкIэ, гулъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ медицинэ IуэхущIапIэхэр иджырей IэмэпсымэхэмкIэ зэраузэдымкIэ. 
Зыхуэныкъуэ IэщIагъэлIхэмкIэ, Iэмэпсымэ­хэмкIэ къызэгъэпэщауэ Республикэ клиникэ ­сымаджэщым хэту мэлажьэ Лъынтхуэ узыфэ­хэр зыпкърытхэм щеIэзэ центр. Абы къищы­нэмыщIауэ, Налшык къалэ клиникэ сыма­джэщ №1-ми Прохладнэ район сымаджэщми лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ къудамэхэр хэтщ.
Щхьэ куцIым щызекIуэ лъым и лэжьэкIэм ­сэкъат иIэмэ, япэ сыхьэтхэм тромболизис Iэ­зэкIэр къагъэсэбэп. Лъынтхуэ узыфэхэм ще-Iэзэ центрымрэ къудамэхэмрэ щыIэ, невролог, нейрохирург, кардиолог, анестезиолог зыхэт гупым я лэжьыгъэр сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщу зэтеублащи, сымаджэр къыщыхуашам деж ­щегъэжьауэ абы и лажьэр къахутэу япэ дэIэ­пыкъуныгъэ иратыным дакъикъэ 35-рэ те­кIуадэу аращ. 
Къыхэгъэщыпхъэращи, IэнатIэм иIэ ехъу­лIэныгъэр зэлъытыжар медицинэ IэщIагъэ­-лIым и Iэзагъымрэ зэфIэкIымрэщ, апхуэдэуи IуэхущIапIэхэр зыхуэныкъуэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэгъэпэщарщ. Нобэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм а Iуэхухэм хуэфэщэн гулъытэ зэрыхуищIырщ цIыхухэм ­ягъуэт медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъкIэ къэралым щыпэрытхэм ди щIыналъэри ящыщ зыуэ щIыщытыр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ