Статьи на кабардинском языке

Насып къахуихьыркъым

Дэ фIыуэ долъагъу ди Iуащхьэмахуэ икIи абы дрогушхуэ, ар ди напщIи телъщ. Нарт эпосым и лIы­хъужь пажэ Сосрыкъуэ и зэманым тхьэхэм я зэхуэсыпIэу щыта и ­щыгум цIыхухэр дэкIыфакъым, адыгэлI Хьэшыр Чылар лъагъуэр пхишыху.

Бюджетыр къызэрагъэсэбэпар къапщытэж

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ КъБР-м ФIэкIыпIэншэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондымрэ я бюджетхэр 2022 гъэм зэрагъэзэщIам.

«Къэббалъкъгипс»-р къызэIуахыж

«Эко-Золопродукт» IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыщхьэ Исмайылов Фархад КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэ­жьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. А компанием и ­мылъку хилъхьэнущ «Къэббалъкъгипс» заводым и лэжьыгъэр зэтеублэжыным. Абы теухуа зэпсэлъэныгъэхэр нэгъабэ ­лъандэрэ ирагъэкIуэкIащ.

Музейхэм я жэщ

Хабзэ зэрыхъуауэ, Музейхэм я жэщыр щагъэлъапIэ, накъыгъэм и 20-м ирихьэлIэу зэхыхьэ щIэщы­гъуэхэр къызэрагъэпэщ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Урысейм ис лъэпкъхэм я хъугъуэфIы­гъуэхэмрэ хабзэхэмрэ хъумэным хухэха «Культура.РФ.» порталымрэ зэщIыгъуу. Мы гъэм а Iуэхур тхыдэм нэхъ тегъэщIауэ щытащ. 

Ди лъэпкъ литературэхэм я хэхъуэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, тхакIуэ, драматург Къаныкъуэ Заринэрэ («Гум и псысэхэр») КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ Мусукаевэ Сакинатрэ («Когда летаешь, нельзя бояться») я Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъхэм ятеухуа зэIущIэ. 

ПоликлиникэщIэм и ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр

Налшык щаухуэ къалэ поликлиникэ №1-м лэ­жьыгъэр зэрыщекIуэ­кIым зыщигъэгъуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек.

«ЩЭРДАНЫР» ТОКIУЭ

Дунейр къезыгъэлынур дахагъэрщ, жиIэгъат зэгуэрым урыс тхакIуэшхуэ Достоевский Фёдор. ЦIыхур зищIысыр къихутэу зи гъащIэр зыхьа гупсысакIуэ цIэрыIуэм зэрыжиIэмкIэ, теплъэкIэ узыIэпызышэм и закъуэкъым дахагъэ зыбгъэдэлъыр, атIэ зи гуращэр, зи дуней лъагъукIэр, зи гупсысэкIэр щапхъэу бгъэлъагъуэ, урипсэу, уригъуазэ хъуну щIыкIэхэми а фIыгъуэр ябгъэдэлъщ.

ГуфIэгъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ я гум щызу

Ди къэралышхуэм хыхьэ сыт хуэдэ щIыпIэми хуэдэу, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и курыт школхэм мы махуэхэм къыщоуэ иужьрей уэзджынэр. УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм щIыналъэхэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэхэм ярита чэнджэщым тету, гъэ еджэгъуэр зэриухам щыхьэт техъуэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр ди республикэм щегъэкIуэкIыныр дыгъуасэ яублащ, ноби абы пащэ.

Адыгэбзэ, адыгэпсэ, адыгагъэ

Иджырей гъащIэм хуиту хэу­вэфын цIыху бгъэсэныр Iуэху къызэрыгуэкIкъым. Аращ УФ-м и Президент Путин Владимир егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм теу­хуа и къэпсэлъэныгъэхэм ящыщ зым мыпхуэдэу щIы­щы­жиIар: «Сабий садхэр – ар унэ къудейкъым, атIэ, псом япэрауэ, цIыкIухэм наб­дзэгубдзап­лъэу, елIалIэу яхущыт гъэсакIуэ гупхэщ.

Кавказыр зыхуэдэр наIуэ щащI

УФ-м и Къэрал Думэм СНГ-м я IуэхухэмкIэ и комитетым и къэпщытакIуэ-чэнджэщакIуэ советым хэт ­Къаскъул Аслъэн «Урысейм и Кавказыр зэвгъэцIыху» Iуэ­хур иригъэжьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке