Статьи на кабардинском языке

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ. Псом хуэмыдэжу ди хэкур къулейщ щIыпIэ дахэхэмкIэ, укIуа, плъэгъуа закъуэмэ, гукъинэ пщыхъуу. Апхуэдэ теплъэхэм тращIыкIа защIэу зэхэтщ художник зэчиифIэ Дзэгъэл 1эуес и сурэтхэр. 

КЪУЩХЬЭ ТЕМЫРЛАН ЕЩАНЭЩ

Дзюдо

Адыгейм и къалащхьэ Майкъуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Куэблэ Екъуб и фэеплъу дзюдомкIэ «А» класс зиIэ 11-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. ЩIалэхэри хъыджэбзхэри зэхэту, гуп 14-у гуэшауэ абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 22-м я бэнакIуэ 230-м щIигъу. 

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къокIуэкI.

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр. Ар мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 12 - 23-хэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэтынущ. 

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт. Ахэр тепсэлъыхьащ ягъэтIысахэр хуит хъужа иужь жылагъуэ гъащIэм хэзэгъэжыным, ахэр хабзэм хуэущииным ехьэлIауэ зэрызэдэлэжьэнум.

ЛЪЭПКЪЫР ЩIЭГУШХУЭ ТХЫДЭДЖ

КъБР-м щыщ тхыдэ щIэныгъэлI Мэрзей Аслъэнбэч Абхъазым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым, Гулиа Дмитрий и цIэр зезыхьэм, и доктор диссертацэр щыпхигъэкIащ накъыгъэм и 30-м: «Адыгэхэм я зауэлI щэнхабзэмрэ абы курыт лIэщIыгъуэхэм щегъэжьауэ XX лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм пщIондэ зэрызихъуэжамрэ». 

ЩIЭБЛЭМКIЭ ЩАПХЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхуа­щIыжащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм зэдай «Куначество-2024» щIалэгъуалэ Iуэхур. Абы мы гъэм хэтащ республикэм и къуажэхэмрэ къалэхэмрэ щыщ унагъуэ 18. 

ДУНЕЙПСО ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, Санкт-Петербург къалэм дзюдомкIэ щекIуэкIа дунейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ ди республикэм и лIыкIуэхэри.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке