Статьи на кабардинском языке

ЗЭГУРЫIУЭНЫГЪЭ ЩХЬЭПЭХЭР

Санкт-Петербург къалэм мы махуэхэм щекIуэкI Дунейпсо экономикэ зэхуэсым (ПМЭФ) и лэжьыгъэм хэту, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек хуэзащ УФ-м и Правительствэм и нэIэм щIэту ла­жьэ Аналитикэ центрым и уна­фэщI Калинин Константин. Абыхэм Iэ традзащ КъБР-м и Правительствэмрэ Аналитикэ центрымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа дэфтэрым.

ЗЭРЫЗЭДЭЛЭЖЬЭНУР ЯГЪЭБЕЛДЖЫЛЫ

Дызэрыщыгъуазэщи, мэкъуауэгъуэм и 15 - 18-хэм Санкт-­Петербург къалэ щокIуэкI «ЭкономикэмкIэ къэрал зэхуаку ­форум» зыфIаща зэIущIэшхуэм и 25-нэ зэхуэсыгъуэу «ПМЭФ-2022» зи нагъыщэр. Абы лэжьыгъэ IуэхукIэ  щызрихьэлIахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Удмурт республикэхэм я лIыщхьэхэри.

САБИЙ ПОЛИКЛИНИКЭР КЪЫЗЭIУАХЫЖАЩ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 15-м еплъащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэу тIум. Ахэр республикэм и къалащхьэм капитальнэу щызэрагъэпэщыжри къызэIуахыжащ.

УПЩIЭХЭР КIУЭ ПЭТМИ НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 - 2022 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэр иджыблагъэ иухащ. Зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм арэзы укъэзымыщI джэгукIэкIэ къыщIэзыдзэжа «Спартак-Налшыкым» накъыгъэм хиубыдэ иригъэкIуэкIа зэIущIэхэм щытыкIэр нэхъ зэпIэзэрыт ищIыжащ.

НЫДЖЭКЪУЭ-НЭДЖЫГУ-НАДЖИГО

Мы цIэр зезыхьэ къуажэ цIыкIур хы ФIыцIэ Iуфэм Iус ПсыфIыпэ (Лазаревск) посёлкэм къухьэпIэ-ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ километр 25-кIэ пэжыжьэщ. Абы хъуапсэгъуэу зыдигъэзэгъащ ар зэгъэщIылIа Мэкъупс (Макопсе) и тIуащIэм. 

ИУЖЬРЕЙ ИЛЪЭСХЭМ ДИ НЭГУ ЩIОКI

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щригъэкIуэкIам мэкъуауэгъуэм и 17-р Губгъуэшэкъракъхэм (къумхэм) земыгъэубгъунымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ (World Day to Combat Desertification and Drought) я махуэу къыщызэдалъытащ. КъыкIэлъыкIуа илъэсым ар къэрал куэдым гъэлъэпIэн щыщIадзащ. 

УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Армавир къалэм щекIуэкIащ самбомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа зи ныбжьыр илъэс 14-м нэблагъэ спортсмен 700-м щIигъу. 

КIУЭДЫЖ ЛЪЭУЖЬ

Гъуджэм къищ гупсысэ

ТХЫПХЪЭХЭМ Я «ГУАЩЭХЭР»

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий «IэпщIэлъапщIэ» гупжьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Маринеттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыщагъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

ДЭТХЭНЭРИ АБЫ ХУЭДЭУ ЩЫТАМЭ

Республикэм и щIалэгъуалэ куэд къэралым и щIыналъэ зэхуэмыдэхэм щытхъухэр яIэу щолажьэ. Абыхэм ящыщ зыщ нобэ зи гугъу фхуэсщIыну щIалэр – Саратов къалэм Травматологиемрэ ортопедиемкIэ дэт щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и травматолог, хирург-ортопед, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Емкъуж Олег.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке