Статьи на кабардинском языке

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ. 
Фэеплъ пэкIу нэужьхэм къалэм и скверхэмрэ утхэмрэ уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ цIэрыIуэхэм махуэшхуэ концертхэр щатащ. «Восток» кинотеатрым и гупэм къит утым деж, хабзэ зэрыхъуауэ Ветеранхэм я «Эстафета» хорымрэ «Родник» къэзакъ хорымрэ я зауэ уэрэдхэр щагъэзэщIащ. 

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ
Си щIыфэм щIыIэу зыгуэр ирижэри, си щхьэфэцыр уащ. Си Iупэр пIэжьажьэрт, си жьэпкъыпэр пыкIэзызыхьырт, си тэмакъми тыкъырышхуэ гуэр тенам хуэдэу, узырт, щикъузыкIырт. ЖысIэнури сызэгупсысынури пшагъуэм щIихъума хуэдэт. 

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр. АбыкIэ унафэ къыщащтауэ щытар ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и зэIущIэу Бразилием и къалэ нэхъ инхэм ящыщ Рио-де-Жанейрэ 1992 гъэм щызэхашар арат.  

БОРСЭ АЛАН ЯТОКIУЭ

«Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 33-м я боксери 100-м щIигъу, гуп 12-у гуэшауэ икIи ахэр щIэбэнащ УФ-м спортымкIэ и мастер цIэмрэ саугъэт щхьэхуэхэмрэ.

ЕВРОПЭМ И ДЫЖЬЫН МЕДАЛЫР

Алыджым и Луртаки къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Европэм грэпплинг бэнэкIэ лIэужьыгъуэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэрал куэдым я бэнакIуэ 200-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 14 – 15 хъухэу. 

ВЕТЕРАНЫМ ЕХЪУЭХЪУАЩ

Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м и колоние №3-м и лэжьакIуэхэр ТекIуэныгъэм и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ фронтым Iута Хочуев Магомед. 

ХЬЭРШ КЪЭХУТЭНЫГЪЭЩIЭХЭР

Уахэ жыжьэм къраутIыпщыкIыу, акъыл зиIэ гуэрхэм ди деж къагъэсынкIэ хъуну радио-хысыджхэр (сигналхэр) къэубыдыным хузэхагъэува проектым хыхьэу, Австралием ЩIэныгъэхэмкIэ и къэрал зэгухьэныгъэм (CSIRO) хэтхэм зэпкъралъхьауэ щыта MWA (Murchison Widefield Array) радиотелескоп лъэрызехьэмкIэ астрономхэм къаплъыхьащ Парус (Жьыхь) «цIуугъэнэ» гуэрэн абрагъуэм лъэныкъуэкIэ къыщыт и Iэгъуэблагъэм хыхьэ

«ТЕКIУЭНЫГЪЭМ И ЩIЭБЛЭР»

А фIэщыгъэм щIэт V ЩIалэгъуалэ фестивалыр Налшык и НыбжьыщIэ театрым къыщызэIуахащ накъыгъэм и 11-м. «Эстафета памяти» Iуэхум хыхьэ а зэхыхьэр траухуащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 79-рэ, Севастополь къалэмрэ Кърым Республикэмрэ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIахыжу щхьэхуит къызэращIыжрэ илъэс 80 зэрырикъумрэ. 

Алий и пшыхь

Музыкэ театрым накъыгъэм и 7-м концерт гукъинэж щитащ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, Музыкэ театрым и солист, Пуччини Джакомэ и цIэр зэрихьэу Италием оперэ уэрэджыIакIуэхэм я зэхьэзэхуэ щрагъэ­кIуэкIым и лауреат, республикэм исхэр зэрыгушхуэ Ташло Алий. Ар къызэрагъэпэщащ ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ.

Аращ зыщIэзэуар ди нэхъыжьхэр

Бахъсэн щIыналъэм хиу­быдэ къуажэхэм фэеплъ пэ­кIухэр, зэIущIэхэр, зэ­хуэсхэр щрагъэкIуэкIащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ илъэс 79-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке