Статьи на кабардинском языке

БГЫЛЪЭ ЩIЫПIЭХЭМ

Нэри псэри зыхь къурш абрагъуэхэм я куэщIым къыщыхута цIыхум и гупсысэр куэдым хуожэ, и псэр фIым щыхуоушэ. Къуршхэм къарит дэрэжэгъуэмрэ къахилъхьэ къарумрэ ятриухуа уэрэдрэ сурэту дунейм къытригъэхьари мащIэкъым. Бгыхэм гъащIэр дэбжьыфIэ къудейкъым, атIэ абыхэм я зэхуаку щопсэу икIи щолажьэ цIыху куэд дыдэ.

КЪБР-М И IЭТАЩХЬЭ КIУЭКIУЭ КАЗБЕК IЭ ЩIИДЗАЩ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ МИНИСТРЫМ ТЕУХУА УКАЗЫМ

КIуэкIуэ Казбек Iэ щIидзащ Лу Азэмэт Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министру гъэувыным теухуа указым. Документыр къралъхьащ КъБР-м и Iэтащхьэм и официальнэ сайтым.

АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И ГУРЫГЪУЗХЭР

Арати, мис, дэр-дэрщ. Ди закъуэ дыдэщ уэрэ сэрэ, адыгэ лъэпкъ. Илъэс мин бжыгъэ куэд хъуауэ сызыгъэубзэрабзэ. СызыхуэбзэIэфI. Сызианэдэлъхубзэ. 
КъызэхъулIэртэкъым, ахъумэ сэ куэд щIауэ сыщIэхъуэпст зэ закъуэ нэхъ мыхъуми мыпхуэдэу сыныпIущIэну. КъыджьэхэмысIауэ. КъытIурымыплъыхьIауэ. Ди нэ щызу дызэплъыжыным, ди гурылъхэр зэхуэтIуэтэным Iуэхур сыткIи тегъэпсыхьауэ. 

«ВАГЪУЭЗЭШИБЛЫМ ЗИГЪАЗЭМЭ, НЭХУ МЭЩ»

Шыхулъагъуэ (Млечный путь). Жэщым гъуэгу пхыша фIэкIа умыщIэну уафэм щызэхэт вагъуэбэм «шыхулъагъуэ» фIащащ адыгэхэм. «ЖэщкIэ зекIуэ лIыхъужьхэр ШыхулъагъуэкIэ мэзекIуэ», - жаIэрт абыхэм. Пасэрей алыджхэр «галактикэ»-кIэ зэджэ, урысхэм «Млечный Путь» зыфIаща вагъуэ зэрыбыным щхьэкIэ адыгэхэм апхуэдэу щIыжаIар шы зэраху лъагъуэм ирагъэщхьауэ ятх щIэныгъэлIхэм.

ЩIЭИ ГЪУНИ ЗИМЫIЭ АРДЖЭНЫР

Лъэпкъхэм къадэгъуэгурыкIуэу, абыхэм я напщIэм телъу щыта хьэпшып, Iуэхугъуэ куэд ди гъащIэм хокIуэдыкIыж. Абыхэм я пIэм нэгъуэщIхэр зэманым зэрыригъэувэм къыхэкIыу, хуэм-хуэмурэ ахэр къамыгъэсэбэпыж, зыщIу щыта IэпщIэлъапщIэхэри нэхъ мащIэ мэхъу.

АНЭШХУЭМ И ПСАЛЪЭ

Iуэтэж

Пшэ-данэпс бзыхьэхуэхэр уафэ къащхъуэ джабэм хуэм дыдэу щесырт. Дыгъэм и дыщэ Iуданэ минхэр къишэщIащи, щхъуантIагъэм щIигъэна щIылъэм къодэхащIэ. Пщэдджыжьыпэ дахэщ. Хьэуар фоупсу къыпIуроIэфIэ. Къуалэбзум я пшыналъэр макъамэ гуакIуэу гумрэ псэмрэ йобзэрабзэри укъызэщIеIэтэ, къабзагъэм, дахагъэм, фIым укъыхуигъэушу.

УХУЭНЫГЪЭР ЗЭРЕКIУЭКIЫМ КIЭЛЪОПЛЪ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий къипщытащ хабзэхъумэхэм папщIэ Московскэ уэрамым щаухуэ псэупIэ унэм лэжьыгъэр зэрыщекIуэкIыр.

IЭНАТIЭР ЗЫГЪЭБЖЬЫФIЭ ЛЭЖЬАКIУЭ

Іуащхьэмахуэ лъапэ щаухуа жылагъуэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщщ Тырныаузыр. Дауи мыдэхэнрэ: бгы уардэхэм я куэщІым исмэ, уэсылъэ къуршыщхьэхэм къахиху акъужь къабзэмрэ псынэпс щІыІэмрэ абы дэсхэм я дэрэжэгъуэм хагъахъуэмэ. ЦІыхухэм я дахагъэмрэ ябгъэдэлъ Iуэху зехьэкIэмрэщ ихъуреягъри IэнатIэхэри зыдэбжьыфIэжыр.

МАШИНЭКIЭ КЪЫЗЭРАГЪЭПЭЩ

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «ЦIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» щIыналъэ проектымкIэ «Нива», «Гранта» автомобилу I6 къищэхуащ. Ахэр яIэрыхьэнущ республикэм и райони 7-м хыхьэ къуажэхэм дэт амбулаторэхэмрэ ФАП-хэмрэ. Федеральнэ бюджетым къыхэкIыу а Iуэхум хухахащ сом мелуани 10,8-рэ.

ГУПЫМ ЩЫПАШЭЩ

Владимир къалэм щекIуэкIащ «Пелуан джэгухэр VI» илъэс къэс къызэрагъэпэщ спортым и фестивалыр. Мы гъэм абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа атлет 300-м щIигъу. Зэхьэзэхуэм хэтхэр зэпеуащ самбомкIэ, иджырей сэшхуэ зэзауэмкIэ, гырэ спортымкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке