САБИЙЛЕ ТУУГЪАН ЮЙЮРЛЕГЕ СЕБЕПЛИК ЭТИЛЛИКДИ

Быйыл Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю сабий туугъан 756 юйюрге бир кереге тёлениучю пособие бергенди, аны ючюн 17 миллион сом бёлюннгенди. Ол ахчаны ишлемеген ата-ана, опекун алыргъа эркиндиле, алай ала очный халда бийик, орта эм къошакъ профессионал билим берген учрежденияда окъургъа боллукъдула. Уруннганла пособияны ишлеген жерлеринде аладыла. 1 февральдан башлап аны ёлчеми 22 909 сомду.

Пособияны алыр ючюн фондну клиент службасына неда МФЦ-гъа заявление жазаргъа керекди. Битеу шагъатлыкъ этген данныйле фондха жетгенлей ахча тёленирикди. Аланы талайы жетмей эсе, быллай документле изленирикдиле:

     - сабий туугъаныны юсюнден шагъатлыкъ къагъыт;

     - ишлеген жерден ата-ана пособияны эндиге дери алмагъанларыны юсюнден справка;

    - ата бла ана айырылып эселе, аны юсюнден шагъатлыкъ къагъыт;

    - заявитель окъуй эсе, ол очный халда билим алгъаныны юсюнден справка;

    - пособияны алыргъа анадан башха инсан келген эсе, ананы сабийге къараргъа эркинлиги сыйырылгъаныны неда ол ёлгенини юсюнден справка;

     - ахчаны баланы алып ёсдюрюрге сюйген адам алыргъа излей эсе, сюдню анга баланы алыргъа эркинлик этген оноууну копиясы;

   - сабий Россейде туумагъан эсе, ол туугъаныны юсюнден тыш къыралны шагъатлыкъ къагъытын Социал фондха келтирирге керекди.

     Заявленияны бала туугъанындан сора алты айдан кеч къалмай жазаргъа тийишлиди, анга битеу керекли документле да келгенлеринден сора он кюнню ичинде къараллыкъды. Энчи кезиуледе ол болжал 20 ишчи кюннге дери созулургъа боллукъду. Ахчаны берирге оноу къабыл кёрюлсе, ол 5 ишчи кюнню ичинде счётха келликди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.