БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

Биринчи майдан башлап, терек бахчачылыкъ биригиуле болгъан участкалагъа газны хакъ алмай тартырыкъдыла. Кёк отлукъ быргъыланы жашау журтлагъа дери ахча тёлетмей жетдирген программа шёндюге дери ишлеп турады, энди уа ары быллай жерлени да къошхандыла. Ишин этерча газны тартырыкъ компаниягъа биригиуню башчысыны неда участканы иесини атындан заявление берилирге керекди.

Алай мында бир ненча излем барды. Биринчиден,  аллай участкала шахарланы неда эллени тийрелерине саналыргъа (ары кирирге) керекдиле. Аланы иелери болургъа да тийишлиди. Дагъыда газ быргъыгъа эки жюз метрден узакъ болмазгъа керекди. Бары да алай эсе, заявленияны «Госуслуги» порталда къояргъа боллукъду.

Къошакъ тёлеусюз 30 миллион сом кёчюрюрге

Энди адамны башха банклада счётлары бар эсе, ол аланы биринден бирсисине ахчасын комиссия тёлеу бермей кёчюраллыкъды. Бу халда бир айгъа 30 миллион сом салыргъа онг бериледи. Алай этерча,  ахчаны мобил приложенияда, банкны сайтында, телефон номер неда СБП система бла кёчюрюрге керекди.

Банкны кассасына барып неда картаны номери бла кёчюреме дегенде уа, алгъынча,  комиссия тёлерге тюшерикди. Аны ёлчеми хар банкда да башхады.

Келишимни къоранчсыз бузаргъа

Къыралны иелигинде турмагъан пенсия фондла (НПФ) бла келишимни энди тазир тёлемей бузаргъа жарарыкъды. Аллай онг келишимлерине эки ыйыкъдан кёп болмагъанлагъа бериледи. Бу айгъа дери уа НПФ-ле тазир тыя эдиле ол жумуш ючюн.

Окъугъанлагъа излемле

Жангы жорукълагъа кёре энди целевой халда окъугъанла, аны тауусхандан сора эм азы – 3, эм кёбю уа – 5 жыл ишлерге борчлудула. Келишим абитуриент вузгъа киргенден сора, алай биринчи сентябрьден кеч къалмай этилирге керекди. Алгъын а студент келишимни ары дери тамамлап, аны  документлери бла бирге приёмный комиссиягъа бериучю эди. Быллай халда окъургъа умут этгенлеге деп «Россейде иш» порталда энчи сервис ачыллыкъды. Анда абитуриентлеге толу информация боллукъду.

Сют продукциягъа «Керти белги»

Энди тюкенде сют продукция алгъанда, аны юсюнде кодну касса «Керти белги» системагъа жиберликди. Продукция бузулуп эсе, башхача айтханда, хайырланыргъа жараулу болжалы чыгъып эсе, касса аны сатаргъа къоярыкъ тюйюлдю. Чек бериуню юсюнден а хапар да жокъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!