ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла. Бу жол анга алтмышдан аслам жаш фахму къатышхандыла.

Конкурсантла бирсиледен иги, терк роботну жыяргъа эм ишчи программасын жиберирге керек эдиле. Аны бла ала хунерликлерин, аны бла бирге бу жаны бла билимлерини теренлигин да ачыкъларгъа онг тапхандыла.

Эришиулени къурагъанланы оюмуларына кёре, лабораторияны келечилери сау окъуу жылны окъуп, билимлерин ёсдюргендиле, ол себепден робототехниканы иги кесек тасхасы бла шагъырей болалгъандыла.

- Бюгюнлюкде робототехник дунияда уллу сурам болгъан усталыкъладан бирине саналады. Бу жаны бла иги специалист болурча, гитчеликден окъуна аны бла шагъырейленип башларгъа керекди. Келир заманда бизни сохталарыбыз адам улугъа жарарча магъаналы проектлери бла атларын айтдырырларына бек ышанама. Мени борчум – бу жаны бла мурдорну салыргъа, анга сейирлери таркъаймазча итиндириргеди, - дейди «Лаборатория робототехники» араны таматасы, робототехника жаны бла федерал эксперт, «Къошакъ билим бериуню башчылары» битеуроссей конкурсну финалисти эм бийик категориялы педагог Ирина Азубекова.

Эсге сала айтсакъ, эришиуле робототехникагъа болмагъанча магъаналыдыла. Аны хайыры бла сабийни хунерин ачыкъларгъа онг табылады. Ол кесин сынаргъа, ишин кёргюзтюрге эм къылыгъын тюзетирге да болушады. Андан сора да, чыгъармачылыкъ бла кюрешген жаш адам кеси бла бир оюмлула бла шуёхлукъ къурайды.

Къайсы бир эришиуле да адамны таукеллендирмей къоймайдыла. Ол себепден хорлагъанла эм башхала да кеслерини кючлерине ышаныргъа, къайсы бир жумушдан да къоркъмай тамамларгъа юйренедиле.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!