КАЗБЕК КОКОВ ФЕДЕРАЛ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ МАРАФОННГА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Знание.Первые» деген Федерал жарыкъландырыу марафоннга экспертча къатышырыкъды. Бу иш Пятигорск шахарда «Машук» билим арада бардырыла турады.

КъМР-ни Башчысы 26 апрельде жаш тёлюню аллында сёлеширикди эмда жетишимлиликни шартларыны, жаш тёлюню болумун игилендриуде, къыралны айнытыуда да шахарда ырахат болум не магъананы тутханыны юслеринден ушакъ бардырлыкъды. Казбек Коков Къабарты-Малкъарда экономика не халда болгъанын, жаш адамлагъа айныргъа къаллай онгла берилгенлерин да билдирликди.  

Федерал жарыкъландырыу марафонну чеклеринде аллай тюбешиуле 24-26 апрельде да Москвада, Екатеринбургда, Архангельскде, Луганскде да ётедиле. Чакъырылгъан экспертле Россейде тири да, талпыныулу да жаш тёлюге хунерлерин айныт ыргъа къаллай онгла къуралгъанларыны юслеринден айтырыкъдыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.