ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора жарашдырыргъа жарайды.

Башха къыралгъа барырдан алгъа не зат этерге тийишлиди? Биринчиден, тыш къыраллы паспортну хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъмагъанын билигиз. Бир-бир къыраллада сиз анда болгъан кезиуде паспортну заманы чыкъмасын деп излейдиле, башхалада уа аны юсюне энтта да жарым жыл болургъа кереклисин излейдиле. Аны себепли быллай затланы аллындан окъуна билсегиз игиди.

Сиз барлыкъ къыралда болгъан излемлени жик жиги бла тинтигиз. Аланы бирлери бла Россей визаны жюрютмезге келишим этгенди. Башхалары уа, аны излемегенликге, ары келгинчи онлайн-анкетаны толтуругъуз, деп тилерге боллукъдула.

Саулай айтханда, бюгюнлюкде турист визаны жарашдыра турмай, жюзден артыкъ къыралгъа барыргъа боллукъду. Ол кеси да туризм компанияла жиберген къауумланы санында болсагъыз. Алай кеси аллыгъызгъа барама десегиз а, излемле тюрленирге боллукъдула. Сёз ючюн, Иранда бла Къытайда иш алайды, башхача айтханда, виза жарашдырыргъа тюшерикди.

Не виза, не тыш къыраллы паспорт да жарашдырмай, жаланда кесибизни паспорт бла беш къыралгъа чыгъаргъа жарайды. Ала ма быладыла: Абхазия, Армения, Белоруссия, Къыргъызстан, Къазахстан. Алада ол халда турууну болжалы 30-180 кюн бла чекленеди.

Тюзюнлей авиарейсле быйыл Россейден къыркъдан аз аслам къыралгъа бардыла: Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Къазахстан, Катар, Къытай, Куба, Кувейт, ОАЭ, Оман, Къыргъызстан, Маврикий, Сербия, Сирия, Таджикистан, Тайланд, Тюрк, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, Сейшельские Острова, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка эм Эфиопия. Барындан да кёп Тюркге, Къазахстаннга, Узбекистаннга, Къыргъызстаннга, Тайландха, Бирлешген Арап Эмиратлагъа (ОАЭ), Таджикистаннга эмда Армениягъа учадыла.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!