Казбек Коков «Ата журтну къоруулаучулары» фондну регион бёлюмюню мекямына къарагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Энчи аскер операциягъа къатышханлагъа бла аланы юйюрлерине болушлукъ этиуню «Ата журтну къоруулаучулары» деген къырал фондуну регион бёлюмю орналлыкъ мекям не халда болгъанына къарагъанды. Энчи фонд къураргъа эмда къыралны битеу регионларында аны бёлюмлерин ачаргъа деген борчну Россейни Президенти Владимир Путин кесини Федерал Жыйылыугъа Посланиясында салгъанды. 
Къарауну кезиуюнде кенгеш да бардырылгъанды. Анга КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хубиев, КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министри Аслан Дышеков, Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов да къатышхандыла. 
Мекям шахарны ортасында Къабарты орамда орналыпды. Ол кеси да бошдан сайланмагъанды – алайгъа къалайдан да жетерге тынч боллукъду.  Жууукъ заманда анга ремонт этиу башланырыкъды, фондха минг квадрат метр чакълы  бёлюнюрюкдю. 
«Ата журтну къоруулаучулары» фондну Къабарты-Малкъарда бёлюмю Энчи аскер операциягъа къатышханлагъа, аны ветеранларына бла аланы юйюрлерине не жаны бла да тутхучлулукъ этиуню къурау бла кюреширикди. Анда аскерчилерибизни, ветеранланы, аланы юйюрлерини битеу излемлерине бла тилеклерине къараллыкъды. Ол санда  медицина болушлукъ бериу, къыйматлы социал эмда психология себеплик этиу, саусузгъа къарау, санатор-курорт багъыу, дарманла бла жалчытыу жумушла да тындырыллыкъдыла. Аны бла да къалмай, ветеранлагъа билим бериу, жангы усталыкъ алыу, иш бла жалчытыу, бизнесин къурау, тюрлю-тюрлю справкаланы жарашдырыу бла да болушурукъдула. 
Фонд социал болушлукъ бла кюрешген битеу къырал биригиуле бла бирге ишлерикди. Инсанлагъа тап болур ючюн, аны бёлюмлери республиканы башха шахарларында бла районларында да ачыллыкъдыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.