Статьи на балкарском языке

ЖАМАУАТ БИРИГИУЛЕНИ КЕНГЕШЧИ КЪАУУМУ САЙЛАННГАНДЫ

КъМР-ни Жамауат палатасында Коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) советини  жыйылыуу ётгенди.   Анда  аны  председатели  эм оноучу къаууму айырылгъанды.

Совет 2011 жылда къуралгъанды. Ол кезиуде аны къауумуна 51 организация киргенди. Бюгюнлюкде уа аланы саны 890-гъа жетгенди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРДА ЦИФРАЛЫ АМАЛЛАНЫ СИНГДИРЕДИЛЕ

Петербургда бардырылгъан халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков чекленнген жууаплылыгъы болгъан  «СберТройка» биригиуню генеральный директору Валерий Матюхин бла тюбешгенди.

ХАЛКЪНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУНУ БАШ БОРЧХА САНАГЪАНДЫЛА

Патчах Россей  аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада къыраллыкъны кючлеуге уллу магъана бергенди.

ФУТБОЛДАН, ШАХМАТЛАДАН ДА ЗАУУКЪЛУ ЭРИШИУЛЕ

 «РусГидро» обществону регионда бёлюмюню болушлугъу бла Нальчикде гитче футболдан, шахматладан, чабыудан, велосипедледе учуудан эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа спорт-адаптив школдан бла жай лагерьледе солугъан 500-ден аслам сабий къатышхандыла.

МИЛЛЕТ КУЛЬТУРА ЭМ ДИН ЖАНЫ БЛА ОКЪУТУУНУ СОРУУЛАРЫНА ЭС БУРУЛГЪАНДЫ

Билим бериуню россейли академиясы «Дин культураны мурдорлары» эм «Россейни халкъларыны культураларыны мурдорлары» деген предметлени  юйретиу ишде магъаналары: «проблемала эм аланы тамамлау жолла» деген тёгерек столну онлайн халда бардыргъанды.

ЖАМАУАТ БИРИГИУЛЕНИ КЕНГЕШЧИ КЪАУУМУ САЙЛАННГАНДЫ

КъМР-ни Жамауат палатасында Коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) советини  жыйылыуу ётгенди.   Анда  аны  председатели  эм оноучу къаууму айырылгъанды.

Совет 2011 жылда къуралгъанды. Ол кезиуде аны къауумуна 51 организация киргенди. Бюгюнлюкде уа аланы саны 890-гъа жетгенди.

ЭЛ АМБУЛАТОРИЯЛАГЪА ЖАНГЫ УЛОУЛА БЕРИЛГЕНГДИЛЕ

«Саулукъ сакълау» миллет проектни «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу» регионал программасына тийишлиликде КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу республиканы 7 районуну эллерини амбулаторияларына бла ФАП-ларына деп «Нива» эм «Гранта» маркалы оналты женгил халлы автомашина сатып алгъа

МАШИНАЛАГЪА, СОЛУГЪАНЛАГЪА ДА ТАПЛЫКЪГЪА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Прохладный - Бахсан – Элбрус» федерал жолда 800 машинагъа тохтар жерни къурау  башланнганды.

ТАМБЛАГЪЫ КЮННГЕ ТАУКЕЛ КЪАРАЙ

Бизни къыралда битеу керекли аш-азыкъладан хар не да элпекди. Андан артыгъы экспортха жибериледи. Продукциягъа сурам ёсе барады, аны чыгъарыу бла кюрешгенле уа импортну алышындырыу программаны андан ары толтурургъа таукел боладыла.

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖОРУКЪЛАРЫН КЪАТЛАЙ

Ташлы-Таланы школунда къуралгъан лагерьде солугъан сабийлеге къонакъгъа полициячыла баргъандыла. Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну эмда акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери  жаны бла инспекторла   суратланы конкурсун да къурагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке