Статьи на балкарском языке

ИНСАНЛАНЫ ТИЛЕКЛЕРИН ЭСЕПГЕ АЛГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла ыйыкъ сайын бардырыучу приёмун ётдюргенди.

ЭКИ ЖАНЫНА ДА ХАЙЫРЛЫДЫ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла илму-излем иш жаны бла проректору Светлана Хаширова Тула областьда болгъандыла.   Ол  регионну правительствосу аланы «Тензограф» биригиуню иши бла  шагъырейлендирир ючюн  чакъыргъанды.

ЭКИ ЖАНЫНА ДА ХАЙЫРЛЫДЫ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла илму-излем иш жаны бла проректору Светлана Хаширова Тула областьда болгъандыла.   Ол  регионну правительствосу аланы «Тензограф» биригиуню иши бла  шагъырейлендирир ючюн  чакъыргъанды.

ТОХТАУСУЗ ЖАРАУЛА, ТАЛПЫНЫУЛУКЪ ДА ЖЕТИШИМЛЕНИ ЁЗЕГИ

Элбрус районда  Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школну элледе бёлюмлеринде  грек-рим тутушуу бла кёп сабий кюрешеди. 

«ИГИЛИКГЕ ЖАРАТЫЛГЪАН КЪАРАЧАЙ!»

Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны бек уллу поэтлеринден бириди. Ол  Огъары Марада ёсгенди, жашагъанды. Къарачай-Черкес къырал пединститутну филология факультетинде окъугъанды.

Предпринимательствону жашырынлыкъларына тюшюндюре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде,  «Мой бизнес» ара къурап, «Digital- кеслери бир  тюрлю иш бла кюрешгенлеге сыналгъан амалланы эм цифралы жумушланы юслеринден билдириу» деген конференция ётгенди.

Газетибиз хар юйюрню сыйлы къонагъы болсун

Къашхатауда «Заман» газетни окъуучулары асламдыла. Алай жылдан-жылгъа, жарсыугъа, аланы саны бир кесек азая барады. Аны сылтаулары кёпдюле, аладан бири тамата тёлюню кете баргъаны, жаш адамланы уа малкъар тилни тынгылы билмегенлериди.

Юрий Чайка Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды

Тюнене Пятигорскда Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы бла Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.  Аны кезиуюнде субъектни социал-экономика эмда жамауат-политика айныуу не халда болгъанына, ол

ВЛАСТЬ ОРГАНЛАНЫ ЖУУАПЛЫЛЫКЪЛАРЫ ШАРТ ТОХТАШДЫРЫЛАДЫ

Быйыл 1 июньдан къыралда власть органланы ишлери бла байламлы законлагъа тюзетиуле кючлерине киргендиле. Ол санда федерал эм регион власть органланы араларында байламлыкъла, субъектни оноучусуну юслеринден  эм башхала. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке