Статьи на балкарском языке

ГЮЛ БАХЧАЛА, ГАРА СУУЛА, АЙБАТ МАЙДАНЛА

Быйыл Къабарты-Малкъарны 100- жыллыгъына  Нальчикни жети скверинде беш минг терек, юлкю эм гюлле  салынырыкъдыла. Аны юсюнден бизге шахар округну  администрациясыны  пресс-службасындан билдиргендиле.

АТА ЖУРТУБУЗГЪА КЕРТИЧИ БОЛУРГЪА АНТ ЭТГЕНДИЛЕ

«Мен - Россейни инсаныма» патриот акцияны чеклеринде Нальчикни администрациясында 14 жыллары толгъан жаш адамлагъа РФ-ни инсаныны паспорту берилгенди. Бу къууанчлы тюбешиуге шахарны школларыны билим алыуда, жамауат жашауда, спортда жетишимле болдургъан  16 окъуучусу чакъырылгъандыла.

ИШСИЗЛИК ЮЧЮН ТЁЛЕУЛЕНИ ЗАКОНСУЗ АЛГЪАННЫ ЖУУАПЛЫЛЫГЪЫ

Законлагъа бузукълукъла этип, инсанла уруннганларыны, ишге тохташханларыны юслеринден шартланы букъдуруп, ишсизлени тизмесинден кетерилмей, тёлеуле алып тургъан кезиуле бардыла.

ТАУЛУ АШЛАРЫБЫЗ

Бизни ата-бабаларыбыз жашауларын малчылыкъ бла байламлы этип келгендиле. Малны сютюнден ала жау, бишлакъ, айран этип болгъандыла, этинден а тюрлю-тюрлю татымлы ашла хазырлагъандыла.

ИНСАНЛАНЫ ТИЛЕКЛЕРИН ЭСЕПГЕ АЛГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла ыйыкъ сайын бардырыучу приёмун ётдюргенди.

ЧЕГЕМДЕ ДЗЮДОДАН СЕКЦИЯ АЧЫЛГЪАНДЫ

Муниципал власть органланы, дзюдону айнытыу «Локомотив» обществону регионда бёлюмюню, Россейли темир жолланы (РЖД) себепликлери бла Чегемни 5-чи номерли школунда дзюдодан секция ишлеп башлагъанды.

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ ТЁРЕЛИ КУЛЬТУРАЛАРЫНДА ТЮРЛЕНИУЛЕ БИЛИМНИ ЖАЙЫУДАН БАШЛАННГАНДЫЛА

Кавказны халкълары Россейге къошулгъанлары бла Къабартыда бла Малкъарда уллу тюрлениуле башланнгандыла: административ, политика, сюд, культура, билим бериу, илму, интеллигенцияны хазырлау эм башха сфералада да.  РАН-ны Къабарты-Малкъар илму арасыны гуманитар тинтиулени институтуну этнология бёлюм

КЪАРЫУСУЗ ЮЙЮРЛЕНИ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

ОНФ-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, кёп сабийли эмда къолайсыз он юйюрге аш-азыкъ хуржунла бла юйде керекли химия затла бергендиле. Бу ишни ала #МыВместе деген  акцияны чеклеринде тамамлагъандыла.

«ИГИЛИКГЕ ЖАРАТЫЛГЪАН КЪАРАЧАЙ!»

Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны бек уллу поэтлеринден бириди. Ол  Огъары Марада ёсгенди, жашагъанды. Къарачай-Черкес къырал пединститутну филология факультетинде окъугъанды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРНЫ ВУЗЛАРЫНДА БЮДЖЕТ ЖЕРЛЕ КЁБЕЙИРИКДИЛЕ

2023 жылда Къабарты-Малкъарны вузларыны бюджет жерлерине 3,5 минг абитуриент окъургъа тюшерге боллукъду. Правительство этген мадарлагъа кёре, Россейни регионларында бийик класслы специалистлени хазырларгъа онгла къуралгъандыла, ол санда Къабарты-Малкъарда.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке