ЗауэлI-интернационалистхэм я фэеплъу

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэ, полицэм и майор КIэфо Залым Налшык къалэ дэт школ №33-м щригъэкIуэкIащ лIыгъэм и дерс. Ар траухуащ хамэ къэралхэм щекIуэкIа дзэ зэ­пэщIэтыныгъэхэм зи къалэн зыгъэзащIэу щыхэкIуэда ди зауэлIхэм я Фэеплъ махуэм. 

КIэфом школакIуэхэм яжриIащ мы махуэр зэрагъэувар ди щIалэхэм къагъэлъэгъуа лIыгъэмрэ Хэкум зэ­рыхуэпэжымрэ я дамыгъэу, абыхэм я фэеплъыр зэрагъэлъапIэу зэрыщытыр. 
- Мы махуэм къэрал псом пщIэ щыхуащI ди хэкуэ­-гъухэу зи дзэ къулыкъур хамэ къэралым щезыхьэкIахэм. 1989 гъэм мазаем и 15-м советыдзэхэм я иужьрей гупхэр Хэкум къэкIуэжауэ щытащ, пхуэмыIуэтэн лIыгъэрэ ха­хуагъэрэ къыщагъэлъэгъуа Афганистаным къикIыжри.  А махуэр къалъытэ урысей цIыхухэм, псом япэу къыт­щIэхъуэ щIэблэм, хэкупсэ гъэсэныгъэ яхэзылъхьэу, - жиIащ офицерым.
ШколакIуэхэм псалъэмакъ гъэщIэгъуэным папщIэ рос­гвардейцым фIыщIэ хуащIащ икIи жаIащ дяпэкIи зэхуэ­зэну зэрыщыгугъыр. 
УАРДЭ  Женя.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ