ЮЙЛЕГЕ ГАЗ ЫЗЛАНЫ ТАРТЫУ БЛА - АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Къабарты-Малкъар Республика юйлеге газ ызланы тартып бошау бла битеуроссейли рейтингде беш алчы регионну санына киргенди.  Аны юсюнден КъМР-ни Правительствосуну жыйылуунда Россей Федерацияны Президенти субъектлеге газ тартыу жумушланы бардырыу бла байламлы берген буюруланы толтуру федерал штабны оноучусу, РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новакны башчылыгъында бардырылгъан кенгешде айтылгъанды.

Тохташдырылгъан мардалагъа кёре,   алчыланы белгилер ючюн он бир затха къаралады, ол санда регионда газ ызланы тартыу программада къабыл этилген планнга, юйлени чеклерине дери газ ызланы келтириу бла байламлы къаллай бир келишим толтурулгъанына, газ быргъыланы тартханда къаллай багъала болгъанларына эм башха затланы да эсге аладыла.

Алчы регионланы белгилегенде, табигъат газ баргъан быргъылагъа къаллай бир  юй къошулгъанына артыкъ уллу эс бургъандыла. Сагъынылгъан программа республикада 2021 жылда сентябрьде ишлеп тебирегенди. Бюгюнлюкге газ ыз 1122 юйге къошулургъа керекди, юй иеледен 763 заявка аллыннганды,  576 келишим этилгенди, аланы жартысындан кёбюсю толтурулгъанды. Башхача айтханда, президент  программагъа кёре газ ызла 355 юйге тартылгъандыла. Саулай да битеу республикада  табийгъат газ баргъан быргъыланы юйлеге дери тартыу программаны жылны аягъына башаргъа айтадыла, деп билдиредиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

  Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.