СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы щызэпеуащ 2010 гъэм къалъхуа ныбжьыщIэхэмрэ нэхъыщIэжхэмрэ.

Зэхьэзэхуэм и кIэух зэпеуэм нэсащ республикэм и еджапIэхэм я командибгъу. АдэкIэ абыхэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэм къарикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь япэ увыпIэр иратащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №14-м и командэм. Абы хэтащ Токъуий Валерэ, Ольховик Максим, Суючев Аммар, Ахматовэ Iэминэ сымэ.

Темрокъуэ Инал, Темрокъуэ Амир, Жэмбей Артур, Джыназ Ритэ сымэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м и командэм хэту зэхьэзэхуэм етIуанэ щыхъуахэщ. Ещанэ увыпIэр яубыдащ Тэрч къалэм и курыт еджапIэ №-2-м и гъэсэнхэу Iэщыжь Iэдэм, Къэжэр Сэлим, Iэщыжь Мухьэмэд, Джатэгъэжь Даринэ сымэ.

«Белая Ладья» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух зэпеуэр мэкъуауэгъуэм и 1 - 11-хэм Сочэ къалэм щызэхэтынущ. Ди республикэм и щIыхьыр абы щихъумэнущ Налшык и курыт еджапIэ №14-м и командэм.

АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI. 

21.05.2024 - 09:03

БЭНАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭМРЭ ЯIУОЩIЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Спо­р­тымкIэ и министерствэм иджыблагъэ къыщрагъэблэгъащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион махуэ зыбжанэ ипэкIэ хъуа ЗэкIуий Анзоррэ дыжьын медаль абы къыщызыхьа Шаваев Малик

20.05.2024 - 12:25

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав я лэжьыгъэр утыку къихьэным и лъэныкъуэкIэ жыджэру къазэрыдэлажьэм папщIэ ведомствэм

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.