САУГЪАГЪА – ТАРЫХ ЖЕРЛЕГЕ ЖОЛОУЧУЛУКЪ

Россейде предпринимательликни тарыхыны юсюнден битеуроссей онунчу олимпиаданы регионда кезиуюнде хорлагъанланы бу кюнледе саугъалагъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыу Къабарты-Малкъар къырал университетде ётгенди. Аны кесин да «Иш кёллю Россей» жамауат биригиуню республикада бёлюмюню башчысыны орунбасары Таумурзаланы Салидат бардыргъанды, деп билдиргендиле ол биригиуден.

Алай бла олимпиаданы регионда кезиуюнде биринчи жерни КъМКъУ-ну экономика бёлюмюню биринчи курсуну окъуучусу Геккиланы Джамиля алгъанды. Экинчиге аны бла бирге ол факультетни студенти Темболат Мишхожев чыкъгъанды, ючюнчюге уа Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни теплоэнергетика и теплотехника бёлюмюню биринчи курсунда окъугъан Эльдар Шерхов тийишли болгъанды. Алагъа дипломла, Къабарты-Малкъарны тарыхыны юсюнден китапла, къол бла ишленнген орузламала эмда «Стартум» деген билим бериу арагъа сертификатла бергендиле. 

Иги эсепле кёргюзтген оноуланны да унутмагъандыла: къолларына аллай сертификатла эмда «Купеческие семьи Нальчика. Родовые корни предпринимательства в Кабардино-Балкарии» деген китапчыкъла тутдургъандыла.
Конкурс комиссияны келечилерин да Ыразылыкъ къагъытла бла белгилегендиле. Аланы эмда олимпиадада хорлагъанланы бла ал жерлеге чыкъгъанланы Нальчикни тарых магъаналы жерлерине экскурсиягъа элтирикдиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.