ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди. Ол ары дери болмагъанча аллай уллу кёрюмдюдю. Аны санында 43,5 миллиону – кёп фатарлы, 49,1 миллиону уа иели юйледиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.

Тергеулеге кёре 2030 жылда хайырланыугъа 120 миллион квадрат метр берилликди. Бюгюнлюкде кёп фатарлы юйлени (юлюшлю) къурулушларына изленнген ахча асламысында хайырланыучуладан жыйылады. Аны бла байламлы федерал законда (214-ФЗ) къурулушну бардыргъанны эмда ахча бла къошулгъан инсанны эркинликлерини эмда борчларыны юслеринден хар не да жик-жиги бла айтылады. Иш къалай баргъаныны юсюнден информацияны, тюрлю-тюрлю документацияны наш.дом.рф сайтда да табаргъа боллукъду.

2019 жылда биринчи июльдан башлап, юйню къурулушуна къоратыллыкъ ахчаны организация алгъынча адамладан жыяргъа эркин тюйюлдю. Энди ол эскроу-счётлагъа тюшеди. Юй битип, хайырланыугъа берилгенден сора уа банк аны къурулушчугъа кёчюреди.

Бу излемлени организацияланы бары да толтурадыла деп айтырча тюйюлдю, бузукълукъла кёпден-кёп табыла барадыла. Аллай къурулушчу бла жашырын келишим этсегиз, фатарны кёп жылны сакълап турургъа неда андан къуру къалыргъа боллукъсуз. Алыучугъа гарантияны жаланда 214-ФЗ закон береди. Юлюшлю къурулушну юсюнден сорууугъуз бар эсе, министерствону инспекция эмда надзор бёлюмюне сёлешигиз. Аны телефону: 40-88-29. Интернет сайты эмда адреси: https://minstroy.kbr.ru/, Нальчик, Инесса Арманд орам, 43.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.