ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди. Ол ары дери болмагъанча аллай уллу кёрюмдюдю. Аны санында 43,5 миллиону – кёп фатарлы, 49,1 миллиону уа иели юйледиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.

Тергеулеге кёре 2030 жылда хайырланыугъа 120 миллион квадрат метр берилликди. Бюгюнлюкде кёп фатарлы юйлени (юлюшлю) къурулушларына изленнген ахча асламысында хайырланыучуладан жыйылады. Аны бла байламлы федерал законда (214-ФЗ) къурулушну бардыргъанны эмда ахча бла къошулгъан инсанны эркинликлерини эмда борчларыны юслеринден хар не да жик-жиги бла айтылады. Иш къалай баргъаныны юсюнден информацияны, тюрлю-тюрлю документацияны наш.дом.рф сайтда да табаргъа боллукъду.

2019 жылда биринчи июльдан башлап, юйню къурулушуна къоратыллыкъ ахчаны организация алгъынча адамладан жыяргъа эркин тюйюлдю. Энди ол эскроу-счётлагъа тюшеди. Юй битип, хайырланыугъа берилгенден сора уа банк аны къурулушчугъа кёчюреди.

Бу излемлени организацияланы бары да толтурадыла деп айтырча тюйюлдю, бузукълукъла кёпден-кёп табыла барадыла. Аллай къурулушчу бла жашырын келишим этсегиз, фатарны кёп жылны сакълап турургъа неда андан къуру къалыргъа боллукъсуз. Алыучугъа гарантияны жаланда 214-ФЗ закон береди. Юлюшлю къурулушну юсюнден сорууугъуз бар эсе, министерствону инспекция эмда надзор бёлюмюне сёлешигиз. Аны телефону: 40-88-29. Интернет сайты эмда адреси: https://minstroy.kbr.ru/, Нальчик, Инесса Арманд орам, 43.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.