АДМИНИСТРАТИВ КОМИССИЯЛАНЫ ИШЛЕРИНИ КАЧЕСТВОСУ ТИНТИЛГЕНДИ

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм ОНК бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда муниципал районлада бла шахарлада административ комиссияланы ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла. Жыйылыугъа Прокуратураны, муниципалитетлени келечилери да къатышхандыла.  

Административ комиссияла – муниципал къуралыулада право низамны бла законлукъну сакълагъан органладыла, алагъа ишлерин бардырыргъа ахча республикалы бюджетден бёлюнеди. Ала жер-жерлени тапландырыу, кир-кипчикни жыйыу эм кетериу, малланы бла башха юй жаныуарланы тутуу эм аллай башха жумушла бла чыкъгъан болумлагъа къарайдыла. Юлгюге Прохладна районда комиссия былтыр 19 жыйылыу бардыргъанды, алада 83 протоколну тинтгенди, 13 административ тазир салгъанды, 66 эсгертиу этгенди. Бахсан райондагъы былтыр 37 административ иш ачханды.

Палатаны жыйылыуунда административ комиссияла алагъа этилген эсгертиулени кесегин толтургъанларын, алай талай проблема уа алгъынлай къалгъанлары айтылгъанды. Комиссиясыны башчысыны орунбасары Къараланы Расул билдиргенича, аланы ишлерин къурарыкъ эм методика болушлукъ этерик жер-жерли самоуправление орган айрылмагъанды, аны хатасындан а комиссияланы ишлеринде чурумла чыгъадыла. Прокуратураны федерал законодательствону толтуруугъа контроль этиу бёлюмюню баш прокурору Азарина Альборова бузукълукъла Прохладна шахарны, Прохладна, Лескен эм Май районланы административ комиссияларыны ишлеринде эсепленнгенлерин, алай артда ала тюзетилгенлерин чертгенди. Нальчикни, Зольский, Черек, Чегем эм Элбрус районлада комиссияланы ишлери да, прокуратураны тинтиулеринден сора, жорукълагъа келирча этилгендиле. Палатаны комиссиясыны башчысы Хачим Машуков а, административ комиссияланы ишлерини магъанасын белгилеп, палата алагъа болушургъа хазыр болгъанын айтханды. «Бизни борчубуз сейирлери болгъанланы барысына да тынгылап, чыкъгъан сорууланы берип, проблемаланы тамамлаугъа къомшучулукъ этергеди», - дегенди ол.

Ахырында Жамауат палатаны башчысыны орунбасары Людмила Федченко да, комиссияланы ишлеринде кемчиликлеге эс буруп, Правительствону бегими бла уполномоченный органны белгилерге кереклисин, сора алагъа ишлерин бардырырча ахчаны бёлюуню жангы системасын кийирирге тийишлисин белгилегенди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.