УХУЭНЫГЪЭМ ЙОУЖЬЭРЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм я зэфIэкI псори ирахьэлIэ иджырей мардэхэм тету дэтхэнэ зы цIыхуми медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зыхуей хуэзэу и чэзум зэрырагъуэтыным.

Нэгъабэ лъандэрэ дыкIэлъоплъ Хъураным и уэрамым щаубла, къалэ поликлиникэм и ухуэныгъэм. Ар Урысейм и Iэтащхьэ Путин Владимир япэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр цIыхум щагъуэт IэнатIэхэм я Iуэхур егъэфIэкIуэным теухуауэ щIыналъэ унафэщIхэм пщэрылъ зэращищIам ипкъ иту къыхалъхьа ухуэныгъэхэм ящыщ зыщ.
Поликлиникэм и ухуэныгъэр зы махуи къызэтемыувыIауэ йокIуэкI. Мы зэманым ирихьэлIэу етIуанэ къатыр дращIеящ. Ухуэныгъэм къыщагъэсэбэп иджырей пкъыгъуэ нэхъыфI дыдэхэр: чырбыш плъыжьыр, сыткIи псынщIагъуэ иджырей депозит пкъыгъуэхэр, гъущIыкIэ нэхъыфIхэр. Фигу къэдгъэкIыжынщи, медицинэ IэнатIэм зы махуэм хуэзэу цIыху 500 - м Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэфынущ, езым и инагъыр метр зэбгъузэнатIэ мини I0 мэхъу. Абы хэтынущ дэфтэр хъумапIэ, Iуэхутхьэбзэ псынщIэмкIэ къудамэ, узыншагъэр къыщапщытэ (УЗИ, рентген) пэшхэр, цIыхухэм махуэм щеIэзэ, административнэ, хозяйствэ хуэIухуэщIэхэмкIэ, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ, терапиемкIэ, эндоскопиемкIэ къудамэхэр.
Поликлиникэм апхуэдэу хэтынущ иджырей Iэмэпсыпэ ехьэжьахэмкIэ къызэгъэпэща, нобэ щыIэхэм я нэхъ ин, зэфIэкIышхуи зиIэ лабораторэ, студентхэм папщIэ еджапIэ пэшхэр.
Мы поликлиникэм хуэдэу инрэ, дунейпсо щапхъэхэм тету къызэгъэпэщарэ Кавказ Ищхъэрэм итынукъым. Абы и ухуэныгъэм текIуэдэну сом мелард 700 - р къэрал бюджетым къыхэкIынущ. Ухуэныгъэр мы илъэсым къриубыдэу зэфIагъэкIыну я мурадщ.
Ухуэныгъэм ихъуреягъым иджырей техникэ зэпэщхэр щолажьэ. Куэдым фIыуэ ящIэж, къалэ сымаджэщ №1-м и Iэхэлъахэр псей, уэздыгъей, пхъэхуей жыгхэм, лъэс зекIуапIэ Iэхуитлъэхуитхэм ягъэдахэу зэрыщытар. Апхуэдиз ухуэныгъэ лэжьыгъэр щекIуэкI щIыпIэм а жыгхэр зэрыщытым хуэдэу къранащ, техникэхэри зэран зэрыхуамыгъэхъуным хэтщ. Ахэр къанэ щымыIэу къагъэщIэрэщIэжынущ икIи абдежым щаухуэнущ ипэкIэ щыIа лъэс зекIуапIэмрэ иджырей дизайнымрэ сыткIи щызэхэзагъэ парк цIыкIу.

ШЭРЭДЖ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.