Къэралым и хэгъэгу псоми йофIэкI

КъБР-м узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам хэтащ УФ-м Узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы къыщызэщIакъуэжащ ведомствэм блэкIа илъэсым иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр, мы гъэм зэ­фIагъэкIынухэр щаубзы­хуащ.

Зэхыхьэр иригъэкIуэ­кIащ УФ-м узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министр Мурашкэ Михаил. Абы и лэжьыгъэм хэтащ УФ-м и Правительствэм и Уна­- фэщI Мишустин Михаил, абы и къуэдзэ Голиковэ Татьянэ.
Урысейм и медицинэ Iэ­натIэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм я гугъу ­щащIым, къыхагъэщащ «Узын­шагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым къахуигъэув къалэн псори 2022 гъэм зыгъэзэщIэфар Къэ­бэр­дей-Балъкъэр Респуб­ликэм и закъуэу зэрыщы­-тыр.
Лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ, блэкIа илъэсым республикэм медицинэ Iэмэ­псымэу 80 къащащэхури, IуэхущIапIэхэм щагъэуващ, поликлиникэу 10-м зэгъэ­пэ­щыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIащ, къуажэ ам­булаторэу зы къыщызэIуахащ. КъищынэмыщIауэ, санитар транспорту 16, ягъэ­Iэпхъуэ мобильнэ комп­лексу 2 къаIэрыхьащ. ЩIыналъэм санитар авиацэр къагъэсэбэпын зэры­щы­щIа­дзэрэ, къызэрымыкIуэ щытыкIэ хьэлъэм ихуа, республикэм тыншу бгъэды­хьэпIэ зыхуумыгъуэтыф и щIыпIэхэм щыIэ сымаджэу 50-м щIигъум сэбэп яхуэ­хъуащ. «Къуажэ дохутыр», «Къуажэ фельдшер» программэхэмкIэ IэщIагъэлI 29-рэ лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэрагъэпэщащ.
УФ-м Узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министерствэм и нэIэм щIэт ведомствэхэм я лэжьыгъэм и фIагъыр къызэрипщытэу къахуигъэу­ва къалэным фIы дыдэу пэлъэщащ Къэбэрдей-­Балъкъэрыр. Пщэрылъ нэхъыщхьэхэм зэрехъулIам и гугъу пщIымэ, лъыр зэрызекIуэм епха узыфэхэм илIыкI балигъхэр нэхъ мащIэ хъуащ, лышх узыфэхэр хэмытIасэу къахутэнымкIэ, цIыхухэм я гъащIэм и кIыхьагъым хэгъэхъуэнымкIэ яIэ зэфIэкIхэр хэпщIы­кIыу ефIэкIуащ, къалъхуа­гъащIэ сабийуэ дунейм ехыжхэм я бжыгъэм процент 28-кIэ хэщIащ. 
КъищынэмыщIауэ, IэнатIэм компьютерым и Iэмалхэр нэхъ жыджэру къыщагъэсэбэпу Iуэхур зэтраублащ. Псалъэм папщIэ, Къэ­рал IуэхутхьэбзэхэмкIэ зыуэ щыт порталыр къэбгъэсэ­бэпу зэпэIухауэ дохутырым и деж зебгъэтхыныр куэд­-кIэ нэхъ тынш хъуащ. Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр а Iуэ­хум къыщыхэжаныкIащ, а Iэмалыр къэзыгъэсэбэпхэр процент 90-м нэсащ.

ЩхьэщэмыщI  Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.