БАШ СЫЛТАУ-ЖУУАПСЫЗЛЫКЪ

Жылдан-жылгъа республикада автотранспорт кёп бола барады. Ол бир жаны бла игиди, жашау къолайлыкъны кёргюзтеди. Алай экинчи жанындан а, авариялада кёп адам ёледи, къыяу табады. КъМР-де МВД-ны Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну къырал автоинспекциясыны энчи составы, кече-кюе демей, водительлени, жаяу адамланы сакъ болургъа чакъыргъанлай турады, терслени табыугъа, жууапха тартыугъа уллу къыйын салады.

Жол-патруль службаны инспекторлары низамсыз, адепсиз водительле адамланы жанларына уллу къоркъуу салгъанларын кюн сайын да кёредиле. Сёз ючюн, ГИБДД тохдашдыргъан шартлагъа кёре, 25 ноябрьде кече 23 сагъатдан озгъандан сора, Прохладный-Азау федерал  жолну 18-чи километринде ВАЗ-21213 машинаны водители, Бахсан шахардан Прохладный шахар таба бара, машинасын элтип терекге ургъанды. Шофёр алайда окъуна ёлгенди, аны биргесине болгъан эки пассажир больницагъа тюшгендиле. Водитель, РФ-ни Жолда жюрюуню жорукъларыны 10,1-чи пунктуна бузукълукъ этип, машинаны тохташдырылгъан мардадан эсе терк сюргени ачыкъланнганды.

26 ноябрьде кече белинде Нальчикде Шогенцуков орамда жол-транспорт авария болгъанды. ВАЗ-217930 машинаны водители, Головко орамдан чыгъып, Шогенцуков атлы орам бла келе, Балкарская орамгъа жетген жерде ГАЗ-22172 машина бла къагъышханды. Алайда биринчи машинада болгъан эки адам ёлгенди, экинчиде олтургъанладан тёртеулен, жаралы болуп, больницагъа тюшгендиле. 28, 20  ноябрьде Майский-Новоивановское  жолда, Нальчикде Киров-Кешоков орамланы мюйюшюнде болгъан авариялада эки адам ёлгенди, юч адам жаралы болуп,  больницагъа элтилиннгендиле.

Аллай жарсыулу шартла республиканы жолларында кюн сайын боладыла. Аны юсюнден водительле иги сагъыш этерге керекдиле. Аланы хаталарындан ненча юйюрге жиляу келеди, ырысхы къоранч тюшеди.

Аны алайлыгъын ангыларгъа, андан оюм этерге заман болмагъанмыды?

Биреуню терслигинде тюз адамла кёрге кирирге, ёмюрден ахыргъа къыяулу болуп къалыргъа керекмидиле? Ичги ичип, рульгъа олтургъан водитель адам къанына боялгъан мурдардан башхамыды?

Аллайлагъа закон бусагъатдан да къаты болса, башхала андан оюм этерле. Алай, закондан сора да, адамла ол тюрлю терсликге башха тюрлю къарайдыла. Охо, боллугъу болду, къадардан ким къутулады деп, кёл басаргъа кюреше, эсирик водительлеге чамланмайдыла, аланы хаталарындан ёлгенлеге жарсырны орунуна мурдарланы жапсарыр, алагъа кёл этдирир сёзле табадыла.

КъМР-де МВД-ны УГИБДД-сыны жол-патруль службасыны энчи составы къаллай бир кюреше эсе да, жолда жюрюуню жорукъларына сыйынмагъан низамсызла табылгъанлай, адамланы жанларына къоркъуу салгъанлай турадыла. Жамауат да аллайлагъа къажау кюрешге кесини юлюшюн къошса, ким биледи, жоллада жарсыулу ишле аз болур эселе уа.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.