ХАЙЫРЛЫ ЗАТЛАДАН БАЙ ФИНИК

Къанда бал тузну мардасы тюшсе, адамгъа ач болгъан сезим келеди, эки-юч финик ашагъанлай а, ол кетип къалады, дейдиле медикле. Шимал Кавказны ведомствола аралы ветеринария лабораториясыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню химик-аналитик специалисти Анжела Тлехугова айтханнга кёре, финикде 23 аминокислота барды. Аланы бир-бир тюрлюлери андан башха бир затда да табылмайдыла. Ала адамны мыйысын иги ишлетедиле, психика саулугъуна да себеплик этедиле. Бегирек да абаданлагъа хайырлыдыла. Сёз ючюн, триптофан къартлыкъны да тыяды. Ол дагъыда адамны тынчайтады, жукъугъа себеплик этеди.

Андан сора да, финикледе глютамин аминокислота барды. Ол а не бла игиди десегиз – изжога болдурмазгъа болушады. Дагъыда селен – ол кёп ауруулагъа келтирген сылтауладан кери этген, иммунитетни кючлендирген затды.

Финикде бал тузланы къадар тюрлюсю (терк татыгъан сахароза, фруктоза – 26-55%), В5 витамин да барды; ала экилери да адамгъа къарыу бередиле.

Кёп битимледеча, финикледе да холестерин жокъду. Аны жюз граммында 142-274 калория барды, къургъакъ финикледе уа - 340. Аны бал тузну орунуна ашаса, адамны ауурлугъу мардасында турлукъду.

Бир эки жюз чакълы грамм финик алсагъыз, сиз айтып-айтмазча аллай бир минералла, витаминле, тузла хайырланасыз. Алимлени оюмларына кёре, жаланда он финик адамны магний деген затдан, багъырдан эмда кюкюртден бир кюнлюк излемин жалчытадыла. Дагъыда темирден - экиден бирин, кальцийден а тёртден бирин. Анда иги кесек А эмда Д витаминле да бардыла.

Адам жаланда финик ашап эмда суу ичип турса окъуна талай жылны кечиналлыкъды. Бу аш бла бирге аны ичине микроб, бактерия неда паразит тюшмейди. Аны къой, ол кеси да аланы бек иги къырады.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.