ДЭРБЗЭР НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

«Стильный акцент» фIэщыгъэм щIэту КъБКъУ-м дизай­ным­кIэ и колледжым иджыблагъэ щекIуэкIащ дэрбзэр ныбжьыщIэхэм я зэпеуэ.

ПIалъэ кIыхькIэ ирамыгъэ­кIуэ­кIыу къызэтрагъэувыIа зэ­пеуэр гъэ кIуам жэпуэгъуэ мазэм ирагъэжьэжауэ аращ. 
Абы къыхыхьахэр тIууэ ягуэшащ. Дэрбзэр IэщIагъэ зиIэ­хэм­рэ студентхэмрэ зы гупт, курыт еджапIэхэм и класс нэ­хъыж­ьхэм щIэсхэр, художественнэ школхэм щеджэхэр, творческэ гуп­жьей­хэм зыщызыгъасэхэр ­нэ-            ­гъуэщIт.
Зэпеуэм и кIэух Iыхьэм утыкур хуит хуащIащ дизайнер цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и IэдакъэщIэкI фэилъхьэгъуэхэм. 
КъБКъУ-м дизайнымкIэ кол­ле­джым и унафэщI Къанло Алим къыщыпсалъэм жиIащ мы гъэм зэпеуэм зэхъуэкIыныгъэ зэры­халъ­хьар.
- Мыпхуэдэ зэхыхьэхэм куэдым ухуагъасэ. Ахэр дахэ, гукъи­нэж хъуныр хъарзынэщ, ауэ дэ егъэ­джэныгъэ Iуэхум гулъытэ нэхъыбэ хуэтщIыну дыхущIэкъуащ. Абы къыхэкIыу, бостейхэр зырызу утыкум щыдмыгъэлъагъуэу, зэпеуэм хэт дэтхэнэми и лэжьыгъэхэр гупсэхуу зэпкърытхыну мурад тщIащ, - жиIащ абы. 
Апхуэдэу зэхъуэкIыныгъэ игъуэ­тащ езы дизайнерхэм я лэ­жьыгъэхэм хуаIэ бгъэдыхьэкIэми. Нэхъ­ ипэкIэ ирагъэкIуэкIа зэ­пеуэ­хэм цIыху 60-м щIигъу къы­хыхьэу щытамэ, иджырейм абы и бжыгъэр 30-м хуэкIуащ. Ауэ ­щыхъукIи, иджырей зэпеуэм ахэр ­нэхъ егугъуат. КъэпщытакIуэ гупым нэхъыфIу цIыхуипщI къыхагъэщхьэхукIащ абыхэм.
- Зэпеуэм хэтхэм я нэхъыбэм къуэкIыпIэ-азиат мультфиль­м­хэр тегъэщIапIэ ящIащ, - жеIэ Сэралъп Мадинэ. - Ар дызэмыжьа Iуэху­гъуэт. ЯпэщIыкIэ дэ тфIэгъэщIэгъуэн хъуат щIыпIэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм къикIа ныбжьы­щIэхэм я лэжьыгъэхэр зэры­зэ­пэджэжыр. ИужькIэ къыдгуры­Iуащ­ ар щIалэгъуалэм я модэщIэу зэрыщытыр. 
Зэпеуэм и «Этно-кэжуал» лIэу­жьыгъуэм лъэпкъхэм я фэилъ­хьэгъуэхэр иджырей щIыкIэм тету махуэ къэс зепхьэ хъуну щIащ. «Сцена» лIэужьыгъуэм къыщагъэлъагъуэ спектаклхэм, утыку­хэм узэритыну фэилъхьэгъуэ­хэр. «Фэшн» жаIэу къыхагъэщ­хьэхукIам иджырей зэманым ­къезэгъ щыгъынхэр утыку къыщ­рахьащ.
Дизайнер нэхъыжьхэм я зэ­пеуэм япэ увыпIэр «Псэр игъэ­хуабэу» коллекцэмкIэ къихьащ Мейкъуапэ дэт къэрал технологическэ университетым и студент Горковенкэ Аннэ (и унафэщIыр КIэдыкъуей Нэфсэтщ).
ЕтIуанэ увыпIэр зэхуагуэшащ КъБКъУ-м дизайнымкIэ и колледжым и студентхэу Ушар Ялийрэ (унафэщIыр Царионовэ Риммэщ), Чаусскэ Маргаритэрэ (унафэщIыр Хаджиевэ Залинэщ).
Ещанэ увыпIэр хуагъэфэщащ «Мазэнэху» коллекцэр зыщIа пщащэхэу Тхьэщыгъуей Азидэрэ Кумыщ Алинэрэ (я унафэщIхэр - Мырзэкъан Радимэрэ Къэбардэ Iэминатрэщ). КъищынэмыщIауэ, ещанэ увыпIэр хуагъэфэщащ Уянаевэ Сакинат (унафэщIыр Куликовэ Аннэщ).
НэхъыщIэхэм я зэпеуэм япэ у­выпIэр щыхуагъэфэщащ дизайнымкIэ колледжым и студентхэу Пащты Сабинэрэ, Гейляровэ Софьерэ (я унафэщIыр Блий Али­нэщ).
ЕтIуанэ хъуащ дизайнымкIэ колледжым и студент Темыркъан Анастасие (унафэщIыр Блий Алинэщ). Ещанэ увыпIэр хуагъэ­фэщащ дизайнымкIэ колле­джым и студентхэу Вэрокъуэ ФатIимэрэ (унафэщIыр Къэшэж Елизаветэщ) Былымгъуэт Али­нэрэ ­(уна­фэщIыр Къэшэж Елизаветэщ).
КъэпщытакIуэ гупым я уна­фэкIэ саугъэт хэха иратащ Прох­ладнэ къалэм дэт «Nikastyle» сабий гъуазджэхэмкIэ школым (унафэщIыр Махотэ Вероникэщ).
Зэпеуэм пашэ щыхъуа псоми щIыхь тхылърэ фэеплъ саугъэтхэмрэ иратащ.

Тэрчокъуэ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н