ДЫДЕЙХЭР ХУЭМЫХУАКЪЫМ

Илъэс 17 нэхърэ мынэхъыжьхэм атлетикэ псын­щIэмкIэ я урысейпсо кадет зэхьэзэхуэ Смоленск къалэ щекIуэкIащ. Ахэр щхьэхуэ-щхьэхуэу лIэужьыгъуитIкIэ, щыкIэ, плIыкIэ зэпеуахэщ. Абы хэтащ ди къэралым и щIыналъэ 17-м къикIауэ спортсмен 300-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Смоленск ныбжьыщIэ 15 щыIащ.  Зыхэта гупым, лIэужьыгъуищкIэ зэпеуахэм, ещанэ щыхъуащ Кубаев Сабир. Иджы ар Урысейм и командэ нэхъыщхьэм хэту кIуэ­нущ мэкъуауэгъуэ мазэм къэрал зэмы­лIэу­жьы­гъуэхэм я гупхэм я зэхьэзэхуэ Белоруссием ще­кIуэкIынум.
Мы спорт лIэужьыгъуэмкIэ Бахъсэнёнкэ къуа­жэм зэхьэзэхуэ щызэхэтащ «Спортыр наркотикхэм я бийщ» къыхуеджэныгъэм щIэту. Ар фэ­еплъ хуащIащ Джатокъуэхэ Амир, Виталий, Марат, МамыкIэ Тимур сымэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым спортымкIэ и еджапIэхэм я гъэсэнхэу ныбжьыщIэ 60-м щIигъу.
 Зыхэта зэхьэзэхуэ лIэужьыгъуэхэм тещIыхьауэ япэ увыпIэр къахьащ Наурыз Хьэзрэт, Шакъ Залинэ, Реут Глеб, Евко Алисэ, Къущхьэкъан Каринэ, Уэзрокъуэ Роман, Неустроев Тимур сымэ. 
ЕтIуанэ увыпIэр къалъысащ Хамэ Iэдэм, Неуст­р­оев Тимур, Таптунов Богдан, Зикевский Максим, Ц­илюрик Ангелинэ, Камиловэ Джамиля сы­мэ. Ещанэр - Ляшко Никитэ, Ульбашевэ Миленэ, Лиманский Руслан, ГъукIапщэ Казимир, Чернов Илларион, Соковых Мирослав, ЦIагъуэ Саидэ.

Шафий Аслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н