КЪУРУЛУШНУ БЛА ЖКХ-НЫ ИШЛЕРИНИ ЭСЕПЛЕРИ ЧЫГЪАРЫЛГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министерствосуну коллегиясыны бла Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну бирикген жыйылыуларына къатышханды. Кенгеш видеоконференция халда  РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла бардырылгъанды.

Къурулушну бла ЖКХ-ны 2022 жылда ишлерини эсеплери бла  РФ-ни къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министри Ирек Файзуллин шагъырейлендиргенди. Ол дагъыда келир заманнга белгиленнген борчланы бла планланы туура этгенди.

Къабарты-Малкъарда былтыр къурулушда 35,6 миллиард сом багъасы жумуш тындырылгъанды. Ол а аны аллында жылдан эсе иги да асламды. Битеу да 522,6 минг квадрат метрни тутхан жашау журтла хайырланыргъа берилгендиле. Ол а 2021 жылдан 1,6 процентге асламды. Оюла тургъан юйледен 446 адам кёчюрюлгенди. Жамауат тийреледен 15-си, арбазладан да 51 тап халгъа келтирилгендиле, 41 жашау журтха тынгылы ремонт этилгенди. Эки школ, бир гитче футбол майдан, 2 амбулатория, школгъа дери билим берген 5 мекям, коммунал инфраструктураны да 5 объекти ишленнгендиле.

2023 жылда 519 минг квадрат метрни хайырланыргъа берирге белгиленеди. Тозурагъан юйледен 700-ден артыкъ адамны кёчюрюр мурат барды.  Нальчикни жашау журтла ишленнген тийрелерин суу бла жалчытыу мадарла этиледиле. Кёп фатарлы юйледен 70-си жангыртыллыкъды, 30 юйде уа 52 лифт алышындырыллыкъды, дагъыда жамауат тийреледен 43-сю, арбазладан да 147-си тапландырыллыкъдыла. Нарткъалада «Нарт» деген аты бла ара паркны жангыртыуну къолгъа алыргъа хазырлана турадыла.

Социал жаны бла да миллет проектлени себепликлери бла талай къурулуш иш бардырыргъа белгиленеди. Ол санда школла, саулукъ сакълау, маданият эмда спорт мекямла ишленирикдиле, алгъыннгыкъылагъа тынгылы ремонт этилликди, жолланы эмда коммунал инфраструктураны игилендириу жаны бла мадарла этиледиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.