Кёпле Элбрусну сайлагъандыла

МТС Travel сервисни GeoEffect эм геоаналитика платформаны болушлукълары бла Россейни эм уллу тау лыжа курортларында къаллай бир адам солугъаны тергелгенди. Алай бла Къабарты-Малкъарны «Эльбрусу» 2022-2023 жыллада 5 эм сыйлы курортланы санына киргенди.
«Ол тизмеге дагъыда Сочини «Красная поляна», «Роза Хутор», «Газпром», Къарачай-Черкесни «Архыз» эм Башкъортостанны  «Абзоково» курортлары киргендиле. Сочиде  туристлени  80 проценти солугъандыла, къалгъан 20-сы уа башха жерлени сайлагъандыла. 
Минги тауну тийресине терк-терк келген туристле асламында Москвадан болгъандыла (хар ючюнчю). Ставрополь бла Краснодар крайладан, Шимал Осетия-Аланиядан, Дагъыстандан эм Дондагъы Ростовдан да кёпдюле. Ала бир 3-4 кюннге келедиле. Республиканы  эм кёп турист Жангы жылгъы солуу кюнлеринде бла февральда жокълагъанды.
– Къыш кезиуде лыжала бла сноубордлада учаргъа сюйгенле Элбрусну  сайлайдыла. Ала, мында жашагъанла да жолоучулукълагъа чурумсуз чыгъалырча интернет барды, жангы станцияла ишленедиле, – дегенди МТС-ни регион бёлюмюню директору Залийханланы Элдар.

Холамханланы Алима. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.