Низамлыкъны тохташдырыргъа белгиленеди

Россейни Монополиялагъа къажау службасыны КъМР-де Управлениясыны бла маркетинг индустрияда «Рекламный совет» ассоциациясыны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. Аны чеклеринде реклама законлагъа келишгенине бла къалгъанына  багъа бериуге, профессионал консультацияла бардырыргъа, информация бла алышыныргъа белгиленеди. 
Анга аталып, ведомствода «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анга Ассоциацияны правленини башчысы, РФ-ни ФАС-ыны жамауат советини келечиси Сергей Пилатов къатышханды. 
УФАС-ны башчысы Анна Кумахова, тюбешиуню ача, Ассоциацияны борчларыны бла муратларыны юслеринден айтханды. Бу организация реклама бла байламлы болумлагъа къыралны къатышыуун азайтыр, бу сфераны айнытыр мурат бла къуралгъанды.   Ол Реклама жорукъла жаны бла европалы биригиуге да киреди. 
– Ассоциацияны сынауу уллуду, ол санда тыш къыраллада болумдан да. Аны бла байламлыкъла бу сферада ишни къурауда жангычылыкъла бла алышыныргъа, регионлада  ФАС-ны бёлюмлеринде эксперт советлени жумушларын женгиллетирге себеплик этерикди, консультация-ангылатыу байламлыкъланы жалчытыргъа болушурукъду,-дегенди Анна Кумахова.
Сергей Пилатов реклама жаны бла закон къабыл кёрюлген 1995 жылдан бери бу сферада саморегулирование амалланы сингдирирге кереклисини юсюнден кёп айтылып тургъанын белгилегенди. Алай ол жаны бла праволу база жаланда 2017 жылда къуралып башлагъанды.
Ассоциация Монополиялагъа къажау службаны регионлада бёлюмлери бла бирге ишленю юсюнден 33 келишимге къол салыннганды. «Бизнича биригиуле  къыралны рекламагъа къатышыуун азайтыргъа, аны бла бирге уа бу сферада ишлегенлеге себеплик этерге болушадыла. Дагъыда бу жумушла бла кюрешген организацияланы ишлерин айнытыу, законлагъа этилген бузукълукъланы ачыкълап, аланы  кетериу жаны бла жумушланы да толтурабыз.  Биз «Жууаплылыкъны себеплиги бла ышаныулукъгъа»  деген чакъырыу бла ишлейбиз», – дегенди ол. 
Ассоциацияны къауумуна уа профессионал билимлери болгъан адамла киредиле. Аланы арасында алимле, белгили адамла да бардыла.  Ол а реклама рынокда болумну тапландырыр ючюн этиледи.
Битеу билдириуле Советреклама.ру сайтда басмаланадыла. Тарыгъыуланы уа Реклама-жалоба.ру сайтха жазаргъа онг барды. «Алгъын терсликлеге къырал органлагъа тарыкъгъандыла, алай энди уа бузукълукъланы юслеринден бизнича ишлерин кеслери тийишдирген биригиулеге  билдиредиле», – дегенди ол.
Тарыгъыуланы юслеринден айтханда, ётюрюк шартладан, алдаудан сакълау жаны бла мадарла толтуруладыла. Ол  мурат бла тыш къыраллы сынау хайырланылады. «Орамлада, жамауат жыйылгъан жерледе адамланы чамландыргъан, уялтхан затланы басмаларгъа жарамагъанын, регионлада халкъланы культура энчиликлерин сакъларгъа кереклисин билирге тийишлиди. Дагъыда сабийлени да аллай къужур затладан къорууларгъа керекди, аланы акъылларына хар зат да терк сингеди»,-дегенди  Сергей Пилатов эмда субъектледе рекламада бузукълукъла жыйышдырылып китап чыгъарылгъанын айтып, аны Анна Кумаховагъа саугъалагъанды.   
Ызы бла УФАС-ны бла Ассоциацияны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 
Тюбешиуде УФАС-ны башчысыны орунбасары Залина Кунижева да сёлешгенди. Ол  республикада реклама жаны бла законлагъа этилген бузукълукъланы юслеринден билдиргенди. «Бюгюнлюкде тютюн сатхан тюкенле кёбейгендиле.  Ала уа продукцияларыны суратларын тагъадыла мекямларына. Аны тюкенни вывескасына санайдыла, алай ол жангылычды, законнга кёре, ол тютюнню рекламасыды. Анга уа чекле салыныпдыла», – дегенди.
Дагъыда медицина жумушланы юслеринден билдириуледе, аладан ётерден алгъа врач бла кенгеширге керекди деп, борчлу халда жазылыргъа керекди. Алай асламында бу жорукъ сакъланмайды. 
– Ахыр кезиуде социал сетьледе, шахарларыбызны бла эллерибизни орамларында кредитледен къутулургъа болушабыз деген билдириулени кёрюрге  боллукъду. Адам анга алданып, кредитле алайым да, артда уа банкрот болурма, деген акъылгъа келирге боллукъду. Алай банкрот болууну жорукълары, ахыр болумлары да къыйындыла, аланы уа ангылатмайдыла. Аны себепли быллай билдириуле адамны жангылтхан этедиле, анга да сакъ болургъа керекди, – деп белгилегенди ол.
Адамны кёлюне келишмеген, намыссызлыкъгъа саналгъан бузукълукълагъа тюберге да боллукъду. Сёзге, Нальчикни орамларында бир юй бийченге не зат алгъан эсенг, экинчисине да ал, деген баннерле такъгъандыла. Алай Россейде Юйюр кодексге тийишлиликде, эр кишиге жаланда бир юй бийче алыргъа  эркин этилгенди. Бу рекламагъа тарыгъыула келгенлери бла байламлы аны кетертгендиле.  
Тюбешиуге КъМР-ни Сатыу-алыу-промышленный палатасыны, Нальчикни  администрациясыны, реклама организацияланы келечилери да къатышхан эдиле. Ала да бу бёлюмде тюбеген кемчиликлени, жарсыуланы  юслеринден айтхандыла. 

Тикаланы Фатима.
Сурат авторнуду.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.