АДЫГЭ ЩIЭБЛЭР ЗЭКЪУЕГЪЭУВЭ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ «Адыгэ дуней» фестиваль-зэпеуэм щыте­кIуа­хэмрэ хэтахэмрэ.

КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Интел­лект будущего» щIэныгъэхэмкIэ академием и лIыкIуэ, Тхы­дэ­­джхэмрэ дэфтэр хъума­кIуэхэмрэ я урысей зэгухьэныгъэм Налшык щиIэ къудамэм          и унафэщI Мер Людмилэ, ­КъБР-м и Парламентым и депутатхэу Пащты Борисрэ Махуэ Владимиррэ илъэс 15 ипэкIэ «Парламентарий ныб­жьы­­щIэм и школ» къызэрагъэпэщауэ щы­тащ. Игъуэу ежьа Iуэхум        зиубгъури, хуэмурэ «Инициатива» жы­лагъуэ зэгу­хьэныгъэм хуэ­кIуэжат.
Мерыр зи унафэщI а Iуэ­хущIапIэм къызэригъэпэщ Iуэху дахэхэм ящыщщ «Адыгэ дуней» зэпеуэр. Абы зэ­къуегъэу­вэ Къэ­бэрдей-Балъ­къэ­рым, Къэрэ­шей-Шэрджэ­сым, Адыгейм, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу ады­гэхэр. А Iуэхум хэту ирагъэ­кIуэкI «Адыгэ IэпщIэлъап­щIэхэм я къалэ» егъэджэныгъэ дерсхэм сабии­щэм щIигъу лъэпкъ IэщIагъэхэм щыхуа­гъасэ, зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр зэхашэ. Къызэгъэпэща­кIуэ­­хэм жаIэ сабийхэм яфIэфIу мы Iуэхум зэрыхэтыр, абыхэм я жыджэрагъымрэ акъыл жанагъымрэ зэрыщыгуфIыкIыр.
«Адыгэ дуней» зэпеуэр лIэу­жьыгъуитIу гуэшащ - щIэныгъэ-къэхутэныгъэрэ художественнэу. Мер Людмилэ Дэфтэр хъу­ма­пIэм и лэжьакIуэхэр и гъу­сэу лъэпкъ щIэиныр хъу­мэ­нымкIэ Iуэхушхуэхэр зэфIигъэкIащ. Абы къыхэкIыу, зэ­пеуэм и зы Iы­хьэр тхыдэм трау­хуащи, ныбжьы­щIэхэм абы ехьэлIа щIэныгъэ лэ­жьыгъэ утыку кърахьэ. Людмилэ ди школакIуэхэм Iэмал ярет          я проектхэр «ЩIы ­хъу­рейм и ­щIы­пIэ ­нэхъыфI» зэпеуэм щагъэ­лъэ­гъуэну. Ныб­жьы­щIэ цIыкIухэр къыщалъ­хуа къуа­жэм, лъахэм топсэлъыхь, абы дэлъ фIы­гъуэхэм я гугъу ящI­ри, а щIыпIэм нэхъыфI щы­мы­Iэу къы­щIалъытэр къэпщы­та­кIуэ­хэм жраIэ. Апхуэдэу, «ЩIалэ­гъуэ. ЩIэныгъэ. Щэнхабзэ», «Къызэгъэпэщыныгъэм­рэ къэгъэщIыныгъэмрэ» фIэ­щыгъэм щIэту проектхэм я зэпеуэ ирагъэкIуэкIхэми хэтщ ахэр. Абы унэтIыныгъэ зыбжанэ иIэщи, дэтхэнэ школакIуэми езы­м фIэ­гъэщIэгъуэнын къы­щ­и­гъуэты­фынущ.
- Ди гъэсэн цIыкIухэм Об­нинск, Анапэ, Сочэ къалэхэм зыкъыща­гъэ­­лъэгъуащ. Илъэс 15 хъуауэ абы­хэм пашэныгъэ щаубыд урысейпсо зэхыхьэхэм, - жеIэ Мерым.
Художественнэ Iыхьэм сабийхэм къафэмкIэ, уэрэд жы­IэнымкIэ, декоративно-прикла­д­ной ­гъуазджэмкIэ, усэ еджэ­нымкIэ яIэ зэфIэкIхэр екIуу утыкум щагъэлъэгъуащ.
Зэпеуэм и къэпщытакIуэ гу­пым Гран-при-р хуагъэфэ-щащ къа­фэмкIэ «Дархан» ансамблым (я уна­фэщIыр Тхьэмадокъуэ Маринэщ), Къып Мухьэмэд и цIэр зэрихьэу    Къулъкъужын Ищхъэрэ дэт    ГъуазджэхэмкIэ сабий шко-лым щеджэхэу Ездэч Адели-нэ, Шыкъуэ Раянэ, Бэлагъы Лизеттэ, Степан Элинэ сымэ, Старэ Шэрэдж щыщ бэрэбанауэ ныбжьыщIэхэм (гъэсакIуэр Бахаудин Стасщ). Зэпеуэм и япэ увы­пIи­щым щыщ къахьащ Налшык дэт курыт еджапIэ №29-м и «Горянка» гупым (уна­фэ­щIыр Жылокъуэ Дианэщ), Къып Мухьэ­мэд и цIэр зезыхьэ Гъуа­зджэ­хэмкIэ сабий школым (уна­фэ­щIыр ­Къаныкъуей Алимщ), Нал­шык дэт курыт еджапIэ №31-м, ­Къулъкъужын Ищхъэ­рэ дэт курыт еджапIэ №3-м, Светловодскэ къуажэм дэт школым.
«Адыгэ дуней» зэпеуэм щытекIуахэмрэ пашэныгъэ щызыу­бы­дахэмрэ «ЩIалэ­гъуэ. ЩIэныгъэ. Щэнхабзэ» «ЗэчиифIэхэм я вагъуэбэ»урысейпсо зэпеуэхэм хэтыну ирагъэблэгъащ.  

Инэрокъуэ  Данэ.
Сурэтхэр
Къарей  Элинэ  трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н