КЪЫСХА ЗАМАННГА АСЛАМ СОРУУГЪА КЪАРАЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР)  озгъан ыйыкъда  тёрт жюзден аслам соруугъа къарагъанды. Аланы асламысы «Telegram», «Одноклассники, «ВКонтакте» социал сетьледе кётюрюлген «Инцидент менеджмент» системаны амалы бла жарашдырылгъан проблемаладыла.  

Сорууланы кёбюсю, хар замандача, социал къоруулау, жашау журт-коммунал мюлк, тийрени игилендириу, жолланы тапландырыу, саулукъ сакълау эм башха соруула бла байламлыдыла. Аланы хар бирине  специалистле тынгылы къарап, профильлерине кёре тийишли ведомстволагъа билдиредиле.

Айтылгъан кезиуде араны специалистлерине эм кёп тарыгъыу Нальчик бла Прохладный шахар округладан  эм Элбрус бла Чегем районладан келгенди.  Алай бла ведомстволаны болушлугъу бла къысха заманда  Тырныауузда Молодежный орамда  эм  Дейское элде да 450 абонентни  таза суу бла жалчытырча мадар этилгенди.

Нарткъалада да Фадеев, Дзержинский эм  Чкалов орамлада кече жарытырча чыракъла салыннгандыла.  Прохладныйде Карл Маркс атлы орамда жюз  абонентге бир тюрлю сылтаусуз  жылыу барырча жумуш тамамланнганды.

Алгъа заманда жууап берилирча инсанлагъа бир сагъат сакъларгъа тюшгени кёплеге тап болмагъанды. Энди уа, орта эсеп бла алып айтханда, отуз беш минутдан кёпге созулмагъаны ишни бютюн жетишимли бардырыргъа онг тапдырады.  

Сагъынылгъан кезиуде Регионнга оноу этиу ара  «Магъаналы соруула» рубриканы чеклеринде Прохладный шахар округну администрациясыны башчысы  Вячеслав Архангельский бла тюзюнлей эфир бардыргъанды. Вячеслав Николаевич муниципал жоллагъа тынгылы ремонт этилгенини, шахар болумну игилендирирча, ол санда жамауат аслам хайырланнган жерлени айбатландырырча  тийиши ишле бардырылгъанларын айтханды. Жолла кече  жарыкъ болурча, таза суу бла тынгылы жалчытырча эм жамауат транспорт чырмаусуз жюрюрча эм башха  проектни юсюнден билдиргенди эм тынгылаучуланы да  сорууларына жууапла  бергенди.  

Эсге сала айтсакъ, Регионнга оноу этиу ара офис халда ишлемейди, «Инцидент менеджмент» бир тюрлю соруугъа  эс бурурча ол социал сетьлени биринде жазылыргъа керекди. Ол санда проблема тынгылыракъ ачыкъланса игиди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.