ИНВЕСТИЦИЯЛАНЫ КЪОРУУЛАРГЪА КЕЛИШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъарны, РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда «Ростех» къырал корпорациягъа кирген «Элбрусну тау магъадан комбинатыны» (ЭГРК) арасында озгъан айны ахыр кюнлеринде келишим (СЗПК) этилген эди. Сёз анда Тырныауузда тау-магъадан комбинатны къураргъа ахча бла къошулургъа себеплик этиуню эмда инвестицияланы къоруулауну юсюнден барады, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Эсге сала айтсакъ, комбинатны къурулушуна 40 миллиарддан аслам сом къоратыргъа дейдиле. ЭГРК уа аны бла кюреширик энчи организацияды. Министерствода белгилегенлерича, бу проектни хайырындан вольфрам бла молибден чыгъарыу башланырыкъды. Ала металлургияда, машинала эмда авиатехника чыгъарыуда, къоруулау промышленностьда, нефтьни жарашдырыуда эмда башха сфералада кенг хайырланыладыла. Ал тергеулеге кёре бир жылны ичинде 1,5 миллион тонна магъадан жарашдырырча боллукъду. Производствода сегиз жюз чакълы адам ишлерикди.

«Быллай келишимни кёп инвесторла хайырланыргъа боллукъдула. Саулай къыралны юсюнден айтсакъ, ол халда жарашдырылгъан проектле отуз регионда бардырыладыла. Аланы чеклеринде федерал норматив-праволу актла жик-жиги бла тохташдырыладыла: налогла, жерлени хайырланыу жорукъла, шахар-къурулуш излемле эм башхалары», - дегенди РФ-ни экономиканы айнытыу министри Мурат Керефов. Ол айтханыча, быллай келишимле къураргъа къуру инвесторланы угъай, регионланы да сейирлери уллуду. Нек дегенде, ала жаланда иели ахчагъа бардырыладыла.

СЗПК-ны энтта да бир игилиги – инфраструктура къураргъа этилген къоранчла къайтарыладыла. Дагъыда кредитле эмда займла ючюн процент тёлеулени бир кесеклерин къайтарыргъа амал барды. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.