КЕРЕКМИДИ РОССЕЙГЕ АЛЛАЙ ЧЕКЛЕ БЛА ОЛИМПИАДА?

Олимпиаданы халкъла аралы комитетини (МОК) президенти Томас Бах Россейни атлетлерине Олимпиадагъа  къатышхандагъа жангы чекле салынырыкъларын, ала эришиулеге жангызда бу жорукъланы къабыл кёрселе жиберилликлерин билдиргенди. Сёз ючюн, Россейли властьны энчи аскер операция бла байламлы политикасы жанлы болгъан бир спортчуну да Оюнлагъа къатышыр онгу жокъду. Андан сора ЦСКА-да бла Росгвардияда къуллукъда болгъанла да ол халда. Дагъыда ала нейтральный атлетлеча кёргюзтюллюкдюле. Спортну командалы тюрлюлерине да ала къатышыргъа эркин тюйюлдюле. Аны юсюнден билдириуню биз электрон газетибизни 29 мартда чыкъгъан номеринде этгенбиз.

Бу оноу адамланы чамландыргъанды, кёпле оюм этгенден, ол Россейни даражасын тюшюреди. Алай кимден да осал болумда уа спортчуладыла –алагъа къыйын сайлау этерге керекди. Нек дегенде, Олимпиадагъа баргъан хар инсанны мураты майдал къытхандан сора да, къыралын, журтун кётюрюлгенди. Бу оноу бла байламлы биз соруу бардыргъанбыз, аны эсеплери бла уа окъуучуларыбызны шагъырей этерге сюебиз.

- Аккайланы Хаджимурат, Афиныледе Олимпиаданы кюмюш призёру эм Пекинде Олимпиаданы доммакъ призёру:

-Олимпиада комитетни оноуу сейирди, даулашлыды. Биз дунияда эм кючлю къыралбыз. Аскер, сауут не башха жаны бла бизге бир зат эталмайдыла да, амалсыздан быллай оноула чыгъарадыла. Аланы къолларындан келгени жангыз да санкцияладыла. Мени башха зат жарсытады – ала бир оноула чыгъарадыла, биз «охо» дейбиз, ызындан башха чурумла табып, жангы чекле саладыла – анга да «охо» дейбиз. Аны тохтатыргъа керекди. Мен хар не да иги боллугъуна ийнанама.

Спортчуланы юслеринден айтханда уа, ала битеу жашауларында Олимпиадагъа итиннген эселе, баш муратлары ол эсе, къатышыргъа да болурла. Алай мен а къыралымы патриотума, барлыкъ тюйюл эдим. Битеу жетишимлерим Журтуму хайырындандыла, ол элтгенди мени алгъа.

- Заур Курамагомедов, Лондонда Олимпиаданы доммакъ призёру:

- Мен, спортчула къайсы байракъ бла чыкъгъанларына къарамай, Олимпиадагъа къатышыргъа, къытаргъа да керекдиле, деп ойлайма. Ала Олимпиадагъа битеу жашауларын жоралайдыла, анда майдалны баш борчларына санайдыла. Мен барлыкъ эдим.

Бу оноуда политика эсленнгенликде, бузукълукъла болмагъанлай ол этиллик тюйюл эди. Алай асыры къатыды, допинг хайырланмагъан таза спортчулагъа, саулай командагъа аллай чек салыу терсди.

Шахмурзаланы Шахмурза, ашихара - каратеден тренер:

- Мен аллай Олимпиадагъа барлыкъ тюйюл эдим. Бу оноу политика оноуду, ансы спорт оноу тюйюлдю. Олимпиадагъа инсан къыралыны, миллетини атындан барады, байрагъы кётюрюлмесе уа ол къалайды? Аны орунуна Россейде Олимпиада даражалы эришиу къурап, анга башха жерледен спортчуланы чакъырып, хорлагъанлагъа да тийишли саугъала берлик эдим. Келген – келир эди. Аллай турнирни, сёз ючюн, Казаньда бардырыргъа боллукъду, аны ючюн анда битеу амалла, майданла да бардыла. 

- Гузойланы Ибрагим, «Хасания» спорт клубну директору:

- Спортчу аллай чекле салыннган Олимпиадагъа къатышыргъа керекмиди, тюйюлмюдю – бек къыйын сорууду. Патриотизм жаны бла къарасакъ – угъай. Алай, бирси жанындан къарагъанда, 5-6 жылындан башлап жарау этген, эришиулеге къатышхан къайсы спортчуну да эм уллу мураты олимпиада майдалды, ол аны къыйынына эм даражалы саугъады. Спортда къыйын, узун жолну ол Олимпиадагъа жетер ючюн барады, кёп къарыуун тас этеди, къанын тёгеди. Олимпиадагъа барама деген спортчулагъа айып салыргъа жарамайды. Мен оюм этгенден, къыралланы араларында политика болум ючюн жууаплылыкъны спортчугъа салыргъа жарамайды. Бусагъатда кёп къыралла Россейни сюймейдиле, бизни Олимпиадада кёрмеселе, къууанып къаллыкъдыла. Аны ючюн спортчулабыз Олимпиадагъа барыргъа, хорларгъа да керекдиле.

- Мусукаланы Исмайыл, Европаны чемпиону:

- Олимпиадагъа барыр ючюн, спортчу кёп жылланы жарау этеди, хазырланады. Ол себепден анга къатышыргъа онг бар эсе, аны ычхындырыргъа керек тюйюлдю, деп алай сунама. Россейни байрагъы кётюрюлмесе да, ол  къытхан майдалын къыралына келтирликди. Алай бла уа, хорлап, Россейде таза, кючлю спортчула болгъанларына шагъатлыкъ этерге да боллукъду.

- Малкъарланы Ахмат, спортну ветераны:

 - Спортчулагъа алай къажау тургъанлары бек терсди. Къарыууму, усталыгъымы керти эришиуде сынаргъа сюерикме. Россей деменгили спорт къыралды, аны байрагъын кётюртмей, гимнин эшитдирмей, мен чыгъаллыкъ тюйюлме. 

Алтууланы Хызир, эркин тутушуудан тренер:

- Бу оноуну тюзге бир да санамайма, былайда аренагъа политика халла чыгъадыла. Спортчулагъа Олимпиадагъа бармагъыз деп да айталмайма, ала битеу жашауларын анга итиннгендиле, кюрешгендиле. Олимпиадагъа бош алай бир адам да тюшмейди. Мен оюм этгенден, быллай политика болумлада ала Олимпиадагъа къатышыргъа, неге да къарамай россейли спортчула майдалла къыталлыкъларына хар кимни да женгдирирге керекдиле.

Расулланы Лейля, устаз, къараучу:

- МОК-ну оноуун, кертисин айтханда, тинтип турлугъум келмейди. Ол политикады, спорт бла байламлыгъы жокъ сунама. Олимпиада ол спортну тюрлюлеринде дунияда эм кючлюню айырыуду, бурун заманладан келген эришиудю. Жалгъан оюмла, болмачы  оноула аны бардырыугъа аллай чурум салгъанлары ачыулуду. Бизни спортчуларыбыз аллай чекле салыннган политикалы Олимпиадагъа къатышыуларын дурус кёрмейме.

Сорууну Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.