СЫЛТАУУ САУУТЛА ТЕНГИНДЕН КЪАЛГЪАНДЫЛА

МВД-ны Къабарты-Малкъарда экстремизмге къажау бёлюмюнде къуллукъ этгенле-излеу ишлени кезиуюнде ФСБ-ны КъМР-да  управлениясыны келечилери бла бирге алгъын  да эркинлиги сыйырылгъан 37-жыллыкъ эр кишини юйюнде сауутла бла окъла тапхандыла. Битеу да эки «Макаров» керох, 23 окъ,  граната эм сауутланы тазаларча абериле сыйырылгъандыла.

Тутулгъан адам  ангылатханнга кёре,  сыйырылгъан затланы анга бир талай жыл мындан алгъа ёлген нёгери къойгъан эди.

МВД-ны Нальчикде управлениясыны следствие бёлюмю РФ-ни  УК-ыны 222-чи статьясыны 1-чи кесегине эм 222.1-чи статьяны 1-чи кесегине  тийишлиликде (сауутланы законсуз жюрютген, букъдургъан, сатыу-алыу бла кюрешген) уголовный  иш ачханды, - деп билдиредиле КъМР-да МВД-ны  пресс-службасындан.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.