РЕСПУБЛИКАНЫ КЪАУУМУ – БИРИНЧИ

Саранскда регбиден Мордовия Республиканы кубогу бардырылгъанды. Анга Пензадан, Къазандан, Саранскдан, Москвадан, Чебоксарыден, Ульяновскдан, Самарадан, Ногинскден бла бизни республикадан 2010 жылда туугъан спортчуладан къуралгъан командала къатышхандыла.

Къабарты-Малкъарны спортчулары кеслерини къауумларында эм кючлюле болгъандыла, ала Къазанны «Энергия» эм Пензаны «Ураган» командаларын хорлагъандыла. Алай жарым финалда Пензаны бирси къауумуна - «Арбековские тигры» - къытдырып, ючюнчю жерни алгъандыла.

Командабызгъа Нальчикни бла Бахсанны спорт школларыны келечилери киргендиле. Ала энди Дагъыстанда «Кубок академии регби Юг» турнирге къатышырыкъдыла, анда хорлагъанла уа «Кубок Соколова» битеукъырал эришиуде ойнарыкъдыла. Регбичилерибизни тренерле Алимбек Тхагазитов бла Алим Шаов хазырлагъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.