ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫУЧУЛА ОСАЛ БОЛУМЛАГЪА ХАЗЫРДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» компания кесини ишин кючлендирилген халгъа кёчюргенди. Андан билдиргенлерича, аны магъанасы жаз башында эмда жай кезиуде черекле кётюрюлюп башланырыгъына тынгылы хазыр болурчады деп алайды. Аны себепли компанияда къурау эмда техникалы жумушланы планын жарашдыргъандыла. Ары уа не зат киреди десегиз: череклени къатларында баргъан эмда къутуруп келген суу басаргъа боллукъ тийреледе орналгъан газ быргъыланы тынгылы тинтип чыгъыу. Специалистле аллай жерледе жагъаланы кючлендирликдиле, суу ызланы кир-кипчикден, аугъан терекледен эмда юлкюледен тазаларыкъдыла. Жауунла жауа кетип, черекле ызларындан чыгъарла деген къоркъуу болса уа, адамла жеринде дежурство бардырлыкъдыла.

«Ишчилерибизни бу кезиуге хазырлайбыз, анга уллу эс бурабыз. Дагъыда техникагъа бла оборудованиягъа, авариялы къауумланы онгларына да къарайбыз, юйретиуле бардырабыз. Аны барын да айтханымы магъанасы неди: биз ол сагъынылгъан кезиулеге жик-жиги бла хазырбыз», - деп белгилегенди «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны башчысы Залим Вороков.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.