ШЁНДЮГЮЛЮ МЕКТЕПНИ АЙНЫУУН СЮЗГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъарда «Билим бериу: келир заманнга къарам» деген ат бла форум бир ненча кюнню ичинде бардырылгъанды. Тюбешиуге мектеплени директорлары бла завучлары къатышхандыла. Аны кезиуюнде жыйырмадан аслам кенгеш майдан да ишлегенди.

Аллай майданладан бири уа Нальчикни тёртюнчю номерли гимназиясыны мурдорунда къуралгъанды. Аны директору къонакълагъа мектепни айныууну юсюнден хапарлагъанды.

Алай бла 2018 жылдан бери мында профильли дипломат класс, политика эмда къырал къуллукъчу Евгений Примаков атлы зал да ачылгъандыла. Бу проект Къабарты-Малкъар къырал университет бла биригиулюкде бардырылады. Окъуу юйню преподавательлери тамата класслагъа жюрюгенлеге халкъла аралы праводан, психологиядан, риторикадан, логикадан да дерсле бередиле.

2020 жылда уа гимназияда цифралы археологияны академиялы классы къуралгъанды. Бир жылдан а мында дагъыда «Кванториум» сабий технопарк да ачылгъаны устазланы, окъуучуланы да кёллендиргенди.

Тюбешиуню кезиуюнде дагъыда шёндюгюлю школну айныу юлгюсюню юсюнден айтылгъанды. Эм игиге саналгъан оюмланы юслеринден а, аланы жашауда бардырыр эмда къыйматларын хайырланыр ючюн, ведомстволу министерствогъа да билдирликдиле.

Мокъаланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство