МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла. Ол санда будай – 4028, арпа уа – 1065 гектарда ёседиле. Дагъыда рапс (210 га.) эмда мал ашлагъа жараулу битимле (169 га.) да бардыла, деп билдиргендиле Май районну жер-жерли администрациясындан.

Кюзлюклеге элчиле иги къарайдыла, семиртгичле бла байыкъландырадыла. «Россельхозараны» специалистлери тинтиуле бардырып, битимле тап халда болгъанларын белгилегендиле.

Жазлыкъла уа 12,3 минг гектарда ёсерикдиле. Андан иги кесеги (5180 га.) мирзеулюк битимле бла къудору боллукъду. Дагъыда юч минг гектарда тахта кёгетле битерикдиле. Картофха - 600, чёплеуге - 500 гектар бёлгендиле, 170 гектаргъа уа сояны урлугъун себерге дейдиле. Аладан сора да, мал ашлагъа жараулу битимле, силосха нартюх да ёсдюрлюкдюле.

Алай бла бу кюнледе урлукъ себиу башланнганды. Элчиле аны 420 гектарда тамам этип чыкъгъандыла. Предприятиялада алтмышха жууукъ суу салгъан машина да барды. Дагъыда арыкъланы тазалау, тап халгъа келтириу ишле барадыла. Алагъа «Каббалкмелиоводхозну» районда бёлюмю тири къатышады. Мюлклени иеликлеринде болгъан объектле уа аллындан окъуна хазырдыла.

Саулай алып белгилегенде, быйылгъы жаз башы сабан ишлеге 2471 тонна урлукъ керек боллукъду. Жазлыкъланы юсюнден айтханда, аланы урлукълары бла элчиле толусунлай жалчытылыныпдыла. Нартюх урлукъдан а ючден бири жетишмейди; аланы жууукъ кезиуде сатып алыргъа сюедиле. Урлукъну качествосуна да «Россельхозара» кёз-къулакъ болады.

Минерал семиртгичледен 520 тонна керек боллукъду. Аланы уа тюз жаярны аллында келтирирге дейдиле. Нек дегенде, мюлклени кёбюсюнде быллай затланы тутар жерлери жокъду. Дагъыда отлукъдан 220 тонна къоратыллыкъды. Предприятияла аны къыстырыкъ этип айланмай, иш баргъанына кёре кезиу-кезиу сатып аладыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.