МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла. Ол санда будай – 4028, арпа уа – 1065 гектарда ёседиле. Дагъыда рапс (210 га.) эмда мал ашлагъа жараулу битимле (169 га.) да бардыла, деп билдиргендиле Май районну жер-жерли администрациясындан.

Кюзлюклеге элчиле иги къарайдыла, семиртгичле бла байыкъландырадыла. «Россельхозараны» специалистлери тинтиуле бардырып, битимле тап халда болгъанларын белгилегендиле.

Жазлыкъла уа 12,3 минг гектарда ёсерикдиле. Андан иги кесеги (5180 га.) мирзеулюк битимле бла къудору боллукъду. Дагъыда юч минг гектарда тахта кёгетле битерикдиле. Картофха - 600, чёплеуге - 500 гектар бёлгендиле, 170 гектаргъа уа сояны урлугъун себерге дейдиле. Аладан сора да, мал ашлагъа жараулу битимле, силосха нартюх да ёсдюрлюкдюле.

Алай бла бу кюнледе урлукъ себиу башланнганды. Элчиле аны 420 гектарда тамам этип чыкъгъандыла. Предприятиялада алтмышха жууукъ суу салгъан машина да барды. Дагъыда арыкъланы тазалау, тап халгъа келтириу ишле барадыла. Алагъа «Каббалкмелиоводхозну» районда бёлюмю тири къатышады. Мюлклени иеликлеринде болгъан объектле уа аллындан окъуна хазырдыла.

Саулай алып белгилегенде, быйылгъы жаз башы сабан ишлеге 2471 тонна урлукъ керек боллукъду. Жазлыкъланы юсюнден айтханда, аланы урлукълары бла элчиле толусунлай жалчытылыныпдыла. Нартюх урлукъдан а ючден бири жетишмейди; аланы жууукъ кезиуде сатып алыргъа сюедиле. Урлукъну качествосуна да «Россельхозара» кёз-къулакъ болады.

Минерал семиртгичледен 520 тонна керек боллукъду. Аланы уа тюз жаярны аллында келтирирге дейдиле. Нек дегенде, мюлклени кёбюсюнде быллай затланы тутар жерлери жокъду. Дагъыда отлукъдан 220 тонна къоратыллыкъды. Предприятияла аны къыстырыкъ этип айланмай, иш баргъанына кёре кезиу-кезиу сатып аладыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа