САМБОНУ АЙНЫТЫУ ЖАНЫ БЛА МАДАРЛА ТОЛТУРУЛАДЫЛА Главные вкладки

«Единая Россия» «Zа самбо» партия проектни чеклеринде «Хорлманы илмусу» битеуроссей форум бардыргъанды.

Регионлада самбону айнытыу жаны бла жумушланы юслеринден партияны генсоветини секретары Андрей Турчак, проектни жашауда бардырыугъа жууаплы, Самбодан  битеуроссей федерацияны башчысы Сергей Елисеев айтхандыла. Лужникиде болгъан форумгъа  къыралны битеу субъектлеринден  мингден аслам адам  къатышхандыла. Ала спортну айнытыуну сынауларыны, самбону жаш тёлюню юйретиуде магъанасыны, жараула бардырырча жерлени къурауну сорууларын сюзгендиле.

Андрей Турчак спортну бу тюрлюсю бла хар адам да чырмаусуз кюреширча мадарла къураллыкъларын белгилегенди. «Билим бериу учреждениялада залла жарашдырыллыкъдыла, аны бла бирге жангы мекямла ишлетилликдиле. Алада спортчула хазырланыллыкъдыла, тюрлю-тюрлю даражалы эришиуле бардырыллыкъдыла, ол санда халкъла аралыла да»,-дегенди ол.

Самбо бла кюреширге мадарла къыралны битеу регионларында да бардырыладыла. Программа былтыр башланнганды. Анга Донецк, Луганск республикала  къошулгъандыла. Жууукъ кезиуде Запорожье  эм Херсон областьлада башланыллыкъдыла тийишли ишле. Хар жыл да самбо бла кюреширча 500 майдан къураргъа борчла салыннгандыла.

Сабийлени сейирлери спортну бу тюрлюсюне бурур мурат бла «Единая Россия» Жарыкъландырыу министерство бла самбону физкультураны дерслерине къошууну юсюнден келишим этгенди. Школланы тынгылы жангыртыуну жумушларыны чеклеринде уа аланы бардырырча мадарла къураладыла.

Жарыкъландырыу министр Сергей Кравцовну билдиргенине кёре, школлада спорт клубланы тизмеси къуралады, аланы саны 34 мингнге жетеди. «Келир жыл спорт клуб хар школда да къураллыкъды. Самбодан 1,7 мингден аслам клуб барды.  Алада 27 минг жаш адам жарау этедиле. Самбо битеуроссей, Президентни аты бла  бардырылгъан эришиулени эмда школ спорт клубланы битеуроссей оюнларыны программаларына кийирилгенди»,-дегенди ол.

Андрей Турчак самбодан  секцияланы вузлада да къураргъа, аланы тийишли керекле бла жалчытыргъа керекди. Бу ишге россейли вузланы айнытыуну программасы себеплик этерикди. ««Самбо» модульну физкультура эм спорт жаны бла усталыкъланы хазырлагъанда къошаргъа тийишлиди, ол санда аскерчи билим бериуде да. Ол жаны бла бла тилек  къоруулау министрге форумдан сора хазырланыллыкъды»,-дегенди Андрей Турчак.

Форумгъа къатышханла 2024 жылда Уфада самбодан халкъла аралы фестиваль бардырыуну къабыл кёргендиле. Ахырында спортну айнытыугъа бурулгъан башламчылыкъла жыйышдырылып, тийишли эсгертиуле къабыл кёрюлгендиле.

Жылны ичинде къыралны битеу субъектлеринде да «Zа самбо» форумла боллукъдула, ахыргъы жыйылыуну 16 ноябрьде Москвада къураргъа белгиленеди. Ол спортну бу тюрлюсюню 85-жыллыгъына жораланырыкъды.

Партия проектни КъМР-де тамамлаугъа жууаплы, республиканы спорт министрини орунбасары Аналаны Асланны KABARDIN-BALKAR.ER.RU сайтны журналистлерине айтханына кёре, проектни жашауда бардырыу жаны бла жумушла башланнгандыла.

Спорт эмда Жарыкъландырыу эм илму министерствола билим бериу учрежденияладан биринде самбодан секция ачаргъа келишгенлерин билдиргенди ол. «Спортну бу тюрлюсюне республикада сейир уллуду. Бюгюнлюкде спорт школлада тёрт бёлюм барды, алада 545 адам жарау бардырадыла. Аланы 13 тренер юйретеди.  Бизни республикалы, регионла аралы эм битеуроссей эришиулени бардырыуда сынауубуз уллуду»,-дегенди ол.

Аналаны Аслан билдиргенича, республикада эр кишилени бла тиширыуланы араларында самбодан Шимал-Кавказ федерал округну чемпионаты, юниорланы араларында биринчилик, округну окъуучуларыны араларында спартакиада бардырылгъандыла. Терк районда тренер Казбек Панаговну хурметине битеуроссей мастер турнир а тёрелиге айланнганды. Аладан сора да, чемпионатла, турнирле, тюрлю-тюрлю тарых магъаналы кюнлеге аталгъан эришиуле  къураладыла.

Республиканы спортчулары бла жыйымдыкъ командалары регионла аралы, битеуроссей, халкъла аралы эришиулеге, чемпионатлагъа, биринчиликлеге къатышадыла.  Спортну бу тюрлюсюн айнытыуда, анга  асламланы сейирлерин бурууда КъМР-ни Самбодан федерациясыны къыйынын белгилегенди ол. Эришиулени къурау, тренерлеге бла судьялагъа семинарла бардырыу эм алача башха жумушланы тамамлайды. «КъМР-ни жыйымдыкъ командаларыны спорт хазырлауну арасы» учрежденияда самбодан тамата тренерге 2017 жылдан бери айлыкъ тохташдырылгъанын да билдиргенди ол. 

- Самбону айнытыу, республиканы  атын   даражалы эришиуледе къорууларыкъ спортчуланы хазырлау  жаны бла тийишли жумушла бардырыладыла»,-дегенди ахырында Аналаны Аслан.

Эсигизге салайыкъ, «Zа самбо» партия проект 2022 жылда июльда башланнганды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.