РОССЕЙНИ КУБОГУ - НАЛЬЧИКДЕ

Нальчикде эстетика гимнастикадан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга 21 команда къатышханды, алагъа 16 жыллары толмагъан къызла киргендиле.

Биринчи юч жерге чыкъгъан гимнасткалагъа Россейни спортуну устасы деген ат эм къыралны атындан дунияны кубогуна бла чемпионатына къатышыргъа эркинлик берилгенди. Эсеплеге кёре, алчы жерлени барысын да москвачыла алгъандыла: биринчиге «Экспрессия» къауум, экинчиге – «Мадонна», ючюнчюге уа «Амуаж» чыкъгъандыла.

Кубокну чегинде дагъыда «Тауланы макъамлары» деген ачыкъ эришиу къуралгъанды. Анда 12-14-жыллыкъ спортчуланы араларында «алтынны» Къалмукъну «Аура» къаууму къытханды, экинчи бла ючюнчю жерлени уа бизни республикадан «Эльбрус» бла «Эльбрус-Олимпия» алгъандыла. 10-12-жыллыкъланы араларында Москва областьны «Сириус» къаууму хорлагъанды. Сверловск областьны «Легенда» командасы – экинчи, Къабарты-Малкъарны «Эльбрус-Вершина» къаууму уа ючюнчю болгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.