ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЮП

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий кезиулю кенгешин видеоконференция халда бардыргъанды. Правительствону жыйылыуунда сюзюуге экономика, жаш тёлю политика, спорт, социал къоруулау бёлюмледен бегимлени бла буйрукъланы проектлери сюзюлгенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Урунуу эмда социал къоруулау министр Асанланы Алим тамата тёлюге себепликге деп, бу айны 25-синде республикалы субботник бардырыргъа оноу этилгенин билдиргенди. Айтханына кёре, аны кезиуюнде жыйыллыкъ ахча бир кезиулюк тёлеуге жиберилликди. Аны ёлчеми уа 75 минг сомду.

«Къабарты-Малкъар Республикада физкультураны эмда спортну айнытыу» къырал программагъа тюрлениуле кийирилгендиле. Спорт министр Ислам Хасанов билдиргеннге кёре, саулай анга 2021-2025 жыллада 4,1 миллиард сом къоратыллыкъды. Ол санда 2,9 миллиардны республиканы бюджетинден бёлюрге дейдиле. Быйыл а программа бла белгиленнген борчланы толтуруугъа 760 миллион сом жиберилликди. Андан 650 миллионун республика кесинден къошарыкъды.

Кёп жумушла тамамлагъан жаш тёлю арагъа Профсоюзланы культурасыны Нальчикде дворецинде жер берилгенди. Жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Азамат Люев айтханнга кёре, аны жумушларына къараргъа 9,6 миллион сом бёлюрге керекди. Аны себепли «Къабарты-Малкъар Республикада жаш тёлю политиканы айнытыу» программагъа да аз тюрлениуле кийирирге тюшгенди.

Элледе жашагъанлагъа, юй ишлерге неда сатып алыргъа берилген социал тёлеуню тергегенде, аллай тийреледе жашау журтланы бир квадрат метри ненча тургъанына къарайдыла. Быйылгъа аны ёлчеми 31,4 минг сом боллукъду. Аны юсюнден эл мюлк министр Хасан Сижажев билдиргенди.

Кенгешде энтта да талай проектлени сюзгендиле. Ол санда гитче эмда орта предпринимательствогъа субсидияланы ёлчемлерин тохташдырыу эмда аланы бериу, МФЦ тамамлагъан къырал жумушланы тизмеси бла байламлы болгъанланы да. Дагъыда «КъМР-де жашагъанланы эмда аны тийресин къыйын табийгъат эмда техноген болумладан къоруулау, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну эмда суу объектледе адамланы къоркъуусузлукъларын жалчытыу» регион программагъа тюрлениуле кийирилгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.