Къачхынчылагъа себеплик этилликди

КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты  Василий Павлов Херсон областьдан къачып, бюгюнлюкде республикада жашагъан инсанла бла тюбешгенди. Анда сёз аланы социал жумушларын тамамлауну, миграция жаны бла болушлукъну юслеринден баргъанды. 
Ведомствону башчысы соруулагъа жууапла бергенди. Ала россейли инсанлыкъны алыуну, болжаллы халда эсепге турууну, иш бла жалчытыуну эмда социал себепликни юслеринден билирге сюйгендиле. Херсончула право низамны сакълаучулагъа борчларын бийик даражада толтургъанлары ючюн ыразылыкъларын да билдиргендиле. 
Министр профильли бёлюмню оноучуларына миграция бла байламлы сорууланы тамамлауда себеплик этерге буйрукъла бергенди. 

Тикаланы Фатима
 хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.