ТАРЫХЫНА ЮЙРЕТЕДИЛЕ, МУРАТЛАРЫН АНГЫЛАТАДЫЛА

Жолда жюрюуню жаш инспекторларыны къымылдаууну 50-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде «Биз ЮИД-ни сайлайбыз» акция бардырылады. Биринчилени санында аны сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны окъуучулары башлагъандыла. Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары бла аланы жаш болушлукъчулары  алагъа организацияны тарыхыны юсюнден къысха билдиргендиле, аны муратларын ангылатхандыла.

Ызы бла тийишли жумушла республиканы битеу районларында къураллыкъдыла. Аланы кезиуюнде юйретиу дерсле боллукъдула, дагъыда ЮИД-ни байрагъын да элтирикдиле хар районнга. Акцияланы республиканы туристле аслам келген  айбат жерлеринде, халкъ жыйылгъан майданлада бардырыргъа белгиленеди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.