ТАРЫХЫНА ЮЙРЕТЕДИЛЕ, МУРАТЛАРЫН АНГЫЛАТАДЫЛА

Жолда жюрюуню жаш инспекторларыны къымылдаууну 50-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде «Биз ЮИД-ни сайлайбыз» акция бардырылады. Биринчилени санында аны сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны окъуучулары башлагъандыла. Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары бла аланы жаш болушлукъчулары  алагъа организацияны тарыхыны юсюнден къысха билдиргендиле, аны муратларын ангылатхандыла.

Ызы бла тийишли жумушла республиканы битеу районларында къураллыкъдыла. Аланы кезиуюнде юйретиу дерсле боллукъдула, дагъыда ЮИД-ни байрагъын да элтирикдиле хар районнга. Акцияланы республиканы туристле аслам келген  айбат жерлеринде, халкъ жыйылгъан майданлада бардырыргъа белгиленеди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.