КЪУТХАРЫУЧУЛА УСТЛЫКЪЛАРЫН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Нальчикде «Автомобиль транспорт бла байламлы къыйын болумлада къутхарыу ишлени бардырыуда алчы къауум» деген тёрели битеуроссей конкурсну регион кезиую ётгенди. Эришиуле 2 кюнню ичинде от ёчюлтюуючлени  анга деп жарашдырылгъан  бёлюмлеринде бардырылгъандыла.

Быйыл алагъа РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны от ёчюлтюучю-къутхарыу бёлюмюню, Эльбрус излеу-къутхарыу отрядны эм КъМР-ни от тюшюуге къажау кюреш бардыргъан службасыны келечилери къатышхадыла саулай да  19 команда. Аланы хар биринде да жолда  аварияланы кезиуюнде къутхарыу ишлени тамамлау жаны бла сынауладан ётген  тёртюшер къутхарыучу бар эди.

Конкурсха къатышхала  тийишли техниканы  бла амалланы хайырлана,  къыйын болумгъа тюшгенлени къысха заманны ичинде къутхара, жаннган автотранспортну ёчюлте, жаралыгъа биринчи медицина болушлукъ тапдыра  эм аны къоркъуусуз жерге кёчюре билирге керек  эдиле. Харкюнлюк болумлада ол жумушланы тюз тамамлай билиуню магъанасы бек уллуду. Аны себепли эришгенлеге багъа бергенле ол затлагъа энчи эс бёлгендиле.

Алай бла,  эсеплеге кёре, биринчи жерге Эльбрус излеу-къутхарыу бёлюмню къаууму чыкъгъанды. Жашла, хар заманадача усталыкъларын кёргюзтюп, алчылыкъны жибермегендиле. Экинчи эм ючюнчю жерледе ПСЧ-5 эм ПСЧ-10 бёлюмлени командалары орналгъандыла.

Энди бардырыллыкъ регионла аралы эришиулеге  уа Къабарты-Макъарны атындан элбрусчула атланырыкъдыла.      

Таппасханланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.