РОССЕЙНИ БИРИНЧИЛИКЛЕРИНЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Мартда Россейни грек-рим тутушуудан биринчиликлери бардырыллыкъдыла: Самарада – 18 жыллары толмагъанланы араларында, Новосибирск областьны Бердск шахарында – 21 жыллары толмагъан юниорланы араларында. Алагъа Элбрус районну Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школуну ары дери эришиуледе алчы жерлеге чыкъгъан келечилери да къатышырыкъдыла. 

Алай бла Ёзденланы Заурбек къырал даражалы эришиуде тутушургъа эркинликни Калининградда Шимал-Кюнбатыш округну биринчилигинде хорлап къоруулагъанды. Ол 60 килограммгъа дери ауурлукъда битеу къаршчы спортчуладан кючлю болгъанды. Джаппуланы Ислам а кесибизни округда  48 килограммгъа дери ауурлукъда доммакъ  майдалны къытханды. Ала экиси да энди Самарада биринчиликге хазырлана турадыла.

Бердскге уа Баппыналаны Къурман (60кг.) бла Чеченланы Амаль (72кг.) атланырыкъдыла, ала Москваны биринчилигинде саугъа жерлеге чыкъгъандыла.

Гёжефлени Россейни сыйлы тренери Локияланы Юрий, тренерле Хапаланы Аслан, Башийланы Махмуд, Балаланы Алим, Ачабайланы Музафар юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.